tailieunhanh - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 9

h: mức cao ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ l: mức thấp ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ q: trạng thái ngõ vào ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ GHI DỊCH CMOS, KÝ HiỆU IEEE/ANSI 1. Ghi dịch CMOS: 4731B: Bốn ghi dịch 64 bit vào nối tiếp ra nối tiếp: IC 4731B gồm 4 ghi dịch giống nhau có chung nguồn VCC và đất. Mỗi ghi dịch gồm 64 tầng FF nối tiếp, ngõ vào nối tiếp vào tầng đầu , ngõ ra nối tiếp là ngõ ra của FF cuối cùng. | Chế độ hoạt động vào ra MR CP DS1 ds2 Q0 Q1-Q7 Reset L x x x L L - L Dịch chuyển phải H mức cao 1 h mức cao ngay H H H H mức thấp trước khi 1 0 có cạnh cạnl lên ci L L H H . lên la đồng hồ h h l h l l l h q0- q6 q0- q6 q0- q6 q0- q6 l mức thấp ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ q trạng thái ngõ vào ngay trước khi có cạnh lên của đồng hồ GHI DỊCH CMOS KÝ HiỆU IEEE ANSI 1. Ghi dịch CMOS 4731B Bốn ghi dịch 64 bit vào nối tiếp ra nối tiếp o IC 4731B gồm 4 ghi dịch giống nhau có chung nguồn VCC và đất. Mỗi ghi dịch gồm 64 tầng FF nối tiếp ngõ vào nối tiếp vào tầng đầu ngõ ra nối tiếp là ngõ ra của FF cuối cùng và ngõ vào đồng hồ đáp ứng ở cạnh xuống o Công dụng của ghi dịch là trì hoãn dữ liệu 64 chy kỳ GHI DỊCH CMOS KÝ HiỆU IEEE ANSI 1. Ký hiệu IEEE ANSI của ghi dịch Ký hiệu IEEE ANSI khác với ký hiệu thường ví dụ ở 74164 Phần trên hai khuyết là phần điều khiển và phần dưới được chia làm 8 vùng hẹp biểu thị 8bit MR tác động ở mức thấp CP clock pulse tác động ở cạnh lên ơ ngõ đồng hồ vào ghi dịch C1 ý nói đồng hồ này chỉ tác động lên FF có số 1 đi trước. Dấu sau C1 là để ly cách C1 với là cạnh tác động của đồng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN