tailieunhanh - ĐỀ ÁN MÔN HỌC : Đánh giá hiệu quả đầu tư, kinh tế - xã hội của dự án xây dựng bải rác thải Nam Sơn – Sóc Sơn (Đông Anh - Hà Nội)

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở nước ta trong hơn 10 năm gần đây tương đối nhanh. Dân số đô thị mới có triệu người, chỉ đến tổng dân số. Năm 2002 đó tăng lên khoảng 20 triệu người, chiếm trên 25,3% tổng dân 1991 mới có 1 khu công nghiệp mới đến năm 2003 toàn quốc thành lập 82 khu công nghiệp | ĐỀ ÁN MÔN HỌC Đánh giá hiệu quả đầu tư kinh tế - xã hội của dự án xây dựng bải rác thải Nam Sơn - Sóc Sơn Đông Anh - Hà Nội A LỜI MỞ ĐẦU Công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta trong hơn 10 năm gần đây tương đối nhanh. Dân số đô thị mới có triệu người chỉ đến tổng dân số. Năm 2002 đó tăng lên khoảng 20 triệu người chiếm trên 25 3 tổng dân số. Năm 1991 mới có 1 khu công nghiệp mới đến 2003 tũan quốc đó thành lập 82 khu cụng nghiệp. Đô thị hoá công nghiệp hoá nhanh đó gõy ỏp lực cho mụi trường nguồn tài nguyên không những bị khai thác nhiều hơn tăng nguy cơ cạn kiệt mà cũn thải ra mụi trường những chất thải nguy hại mà việc khắc phục chúng thực sự là một vấn đề nghiêm trọng nan giải không dễ giải quyết. Hà Nội - thủ đô xinh đẹp của chúng ta cũng bị cuốn vào dũng xoỏy ấy. Để gỡn giữ mụi trường tạo môi trường sống trong sạch phục vụ tốt sinh hoạt sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch lành mạnh cần phải có những dựán liên quan tới giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường thành phố trong đó xử lý rác thải được ưu tiên xem xét trước hết. Dự ỏn xõy dựng bói xử lý rỏc thải Nam Sơn Sóc S ơn - Đông Anh - H à N ội được xây tư cách là một người đi sau học hỏi em xin phép được đưa ra một số phân tích của mỡnh về hiệu quả đầu tư hiệu quả kinh t ế - xó hội của dự ỏn dưới góc nhỡn là cỏ nhõn học tập tham khảo. VÂN ĐỀ CHÍNH Cỏc khỏi niệm liờn quan Khỏi niệm Hiệu quả đầu tư là phạm trù kinh tế biểu hiện quan hệ so sánh giữa các kết quả đầu tư với các chi phí phải bỏ ra để có các kết quả đó trong một thời kỳ nhất định. Chi phớ lợi ớch là kỹ thuật để quyết định phân bổ nguồn lực thường trong lĩnh vực công công ty tư nhân quan tâm đến lợi nhuận thu được từ cấc hoạt động của họ tổng thu trừ chi phí khấu trừ lợi nhuận và chi phí trong tương lai để ra quyết phí - lợi ích là một phương pháp tương tự đối với lĩnh vực công cộng nhưng thay cho việc sử dụng chi phí lợi ớch cỏ nhõn là khỏi niệm chi phớ lợi ớch cụng cộng. Kỹ thuật này cú tỏc dụng rất tốt trong

TỪ KHÓA LIÊN QUAN