tailieunhanh - Giáo án đại số 12: ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn:Hình Học12- Nâng cao

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng Chủ đề TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Khái niệm về khối đa diện. | Giáo án đại số 12 ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG I Môn Hình Học12- Nâng cao Thời gian 45phút MA TRẬN ĐỀ Chủ đề Nhận biêt Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL Khái niệm về khối đa diện. 2 tiết 1 1 5 1 0 5 Phép đối xứng qua mp sự bằng 1 0 5 1 0 5 1 1 0 1 0 5 1 nhau . 4 tiết Phép vị tự và sự đồng dạng. 3 tiết 1 0 5 1 0 5 1 Thể tích của khôi đa diện. 3 tiết 1 0 5 1 1 0 5 1 1 5 Tổng 10đ PHẢN I Trắc nghiệm khách quan 4đ Mỗi câu trả lời đúng được 0 5đ 1 - Tk TIA 1 1 Ấ ì r 4 11 r rn r Câu 1 NB Cho khôi chóp có đáy là các V 1 11 1 J. A d mệnh đê sau mệnh đê nào đúng 2 A. Số cạnh của khối chóp bằng n 1 B. Số mặt của khối chóp bằng 2n C. Số đỉnh của khối chóp bằng 2n 1 D. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó. Câu 2 NB Phép đối xứng qua mặt phẳng P biến đường thẳng d thành đường thẳng d cắt d khi và chi khi A. d cắt P B. d nằm trên P C. d cắt P nhưng không vuông góc với P D. d không vuông góc với P Câu 3 NB Số mặt đối xứng của hình lập phương là A Ă Tk TIA rr-T V 1 4- Ầ J. V V 1 4- Ầ A Câu 4 NB Trong các mệnh đê sau đây mệnh đê nào đúng