tailieunhanh - Bài giảng : Mạch tuần tự Flip Flop và ghi dịch part 6

Flip Flop và chốt CMOS 1. Khảo sát một số IC Flip Flop và một số chốt CMOS 74HC/HCT 533, 563: tám chốt trong suốt đảo ra 3 trạng thái (Octal intering transparent latch 3- state output) 74HC/HCT 533, 563 là 8 chốt tốc độ cao chế tạo theo công nghệ CMOS cổng silicium, có công suất tiêu tán thấp và có thể thúc 15 tải TTL-LS. Khi ngõ cho phép chốt (latch enable) LE ở cao dữ liệu vào ở D đến mạch ra, nếu ngõ cho phép ra (output enable) OE ở thấp dữ liệu sẽ ra. | Flip Flop và chốt CMOS 1. Khảo sát một sô IC Flip Flop và một sô chôt o CMOS CT 533 563 tám chốt trong suốt đảo ra 3 trạng thái Octal intering transparent latch 3- state output o 74HC HCT 533 563 là 8 chốt tốc độ cao chế tạo theo công nghệ CMOS cổng silicium có công suất tiêu tán thấp và có thể thúc 15 tải TTL-LS. Khi ngõ cho phép chốt latch enable LE ở cao dữ liệu vào ở D đến mạch ra nếu ngõ cho phép ra output enable OE ở thấp dữ liệu sẽ ra ở Q nhưng đảo lại Q D . Khi OE ở cao ngõ ra ở trạng thái trở kháng cao. Khi ngõ LE ở thấp dữ liệu D ngay trước đó được chốt vào xem bảng sự thật. Flip Flop và chốt CMOS 1. Khảo sát một sô IC Flip Flop và một sô chôt CMOS Sơ đồ chân và bảng chân thật của 74HC HCT563 L mức thấp H mức cao l mức thấp trong 1 thời gian thiết lập trước chuyển tiếp cao xuống thấp của LE h mức cao trong 1 thời gian thiếp lập trước chuyển tiếp cao xuống thấp của LE x mức --4-U 77 _ - 4-UX 77- OE 1 20 0D 2 19 1D 3 18 2D 4 17 3D 5 16 4D 6 15 5D 7 14 6D 8 13 7D 9 12 1 n -1 -1 GND 10 11 Vc Q0 21 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 ĨẼ Flip Flop và chốt CMOS 1. Khảo sát một sô IC Flip Flop và một sô chôt CMOS Sơ đồ của 1 chốt của 74CH HCT563 Đến 7 chcjt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN