tailieunhanh - Bài giảng Điện tử số 2 part 10

Chỉ có điện tử âm trên quỹ đạo ngoài cùng mới có khả năng tham gia phản ứng điện. Mỗi quỹ đạo điện tử âm có một mức năng lượng lượng tử. Quỹ đạo ngoài cùng có mức năng lượng thấp nhất. Khi điện tử âm di chuyển từ mức năng lượng lượng tử thấp đến mức năng lượng cao, khác biệt về năng lượng tạo ra ánh sáng. | Biểu diễn Finite State Machine St at eRegister process NextState Clk Reset is begin if Reset 1 then Currentstate Wait elseif Clk event and CIk 1 then Currentstate Next st ate end if end process 226 Chương trình con Gôm 2 loại thủ tục procedure và hàm function Thủ tục có thể trả về nhiều giá trị có thể có các biến số là các tín hiệu vào ra hoặc vào ra Hàm chỉ trả về một giá trị và tất cả các biến số chỉ có thể là tín hiệu vào Thủ tục và hàm có 2 loại song song và tuần tự. Thủ tục hoặc hàm song song được đặt ngoài process và thủ tục hoặc hàm tuần tự chỉ được đặt trong process Các lệnh trong chương trình con được thực hiện tuần tự giống như process 227 Chương trình con ENTITY convert IS PORT Il IN logs -line 2 O1 OUT INTEGER -line 3 END convert ARCHITECTURE behave OF convert IS FUNCTION vector_to_int S log8 line 4 RETURN INTEGER is -line 5 VARIABLE result INTEGER 0 -line 6 BEGIN FOR i IN 0 TO 7 LOOP -line 7 result result 2 line 8 IF S i 1 THEN-line 9 result result 1 line 10 END IF END LOOP RETURN result line 11 END vector_to_int BEGIN O1 vector_to_int Il line 12 28 TpTVn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN