tailieunhanh - Giáo trình nghiệp vụ văn thư - Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ

Khái niệm, nội dung và yêu cầu của công tác văn thư. 1. Khái niệm Văn thư là từ gốc Hán, dùng để chỉ các loại văn bản, giấy tờ. “Văn” có nghĩa là văn tự, “thư” có nghĩa là thư tịch. Theo quan niệm của các triều đại phong kiến trước đây thì làm công tác văn thư tức là làm những công việc có liên quan đến văn tự, thư tịch. Ngày nay, khái niệm văn thư không còn xa lạ trong các cơ quan, tổ chức bởi tất cả các cơ quan đều sử dụng. | Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC VĂN THƯ I. Khái niệm nội dung và yêu cầu của công tác văn thư. 1. Khái niệm Văn thư là từ gốc Hán dùng để chỉ các loại văn bản giấy tờ. Văn có nghĩa là văn tự thư có nghĩa là thư tịch. Theo quan niệm của các triều đại phong kiến trước đây thì làm công tác văn thư tức là làm những công việc có liên quan đến văn tự thư tịch. Ngày nay khái niệm văn thư không còn xa lạ trong các cơ quan tổ chức bởi tất cả các cơ quan đều sử dụng văn bản giấy tờ làm phương tiện giao tiếp chính thức với nhau. Làm các công việc như soạn thảo văn bản quản lý văn bản . tức là làm công tác văn thư. Như vậy có thể định nghĩa công tác văn thư như sau Công tác văn thư là hoạt động bảo đảm thông tin bằng văn bản phục vụ cho việc lãnh đạo chỉ đạo quản lý điều hành công việc của các cơ quan Đảng các cơ quan Nhà nước các tổ chức kinh tế tổ chức Chính trị - Xã hội các đơn vị Vũ trang Nhân dân dưới đây gọi chung là các cơ quan tổ chức . Từ khái niệm trên ta có thể thấy rằng công tác văn thư có mặt ở hầu hết các cơ quan đơn vị. Hoạt động này trở thành hoạt động thường xuyên ở cơ quan góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng quản lý của cơ quan và trong một chừng mực nhất định nó quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. 2. Nội dung Công tác văn thư bao gồm những nội dung dưới đây . Soạn thảo và ban hành văn bản - Thảo văn bản. - Duyệt văn bản. - Đánh máy in ấn sao chụp văn bản. - Ký văn bản. . Quản lý văn bản và các tài liệu khác hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan tổ chức. - Quản lý văn bản đi. - Quản lý và giải quyết văn bản đến. - Lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ tài liệu vào lưu trữ cơ quan. . Quản lý và sử dụng con dấu. - Các loại con dấu. - Bảo quản con dấu. - Sử dụng con dấu. 3. Yêu cầu công tác văn thư Trong quá trình thực hiện các nội dung công việc công tác văn thư ở các cơ quan phải bảo đảm các yêu cầu dưới đây . Nhanh chóng Quá trình giải quyết công việc của cơ quan phụ thuộc nhiều vào việc xây dựng văn bản .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN