tailieunhanh - Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước

Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để thực hiện quản lý xã hội | Chương 3 Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước I. Thể chế hành chính nhà nước 1. Khái niệm . Thể chế . Thể chế Nhà nước Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã hội. . Thể chế hành chính nhà nước Thể chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để thực hiện quản lý xã hội. Các bộ phận cấu thành thể chế hành chính Nhà nước 1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các cơ quan thuộc bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở Các bộ phận cấu thành thể chế hành chính Nhà nước: 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung của quản lý nhà nước trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đảm bảo cho xã hội phát | Chương 3 Các yếu tố cấu thành nền hành chính nhà nước I. Thể chế hành chính nhà nước 1. Khái niệm . Thể chế . Thể chế Nhà nước Thể chế Nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước để thực hiện quản lý xã hội. . Thể chế hành chính nhà nước Thể chế hành chính nhà nước là các quy định chung do Nhà nước xác lập trong Hiến pháp, Luật và các văn bản pháp quy, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước để thực hiện quản lý xã hội. Các bộ phận cấu thành thể chế hành chính Nhà nước 1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định nhiệm vụ, quyền hạn, thẩm quyền của các cơ quan thuộc bộ máy hành chính Nhà nước từ Trung ương tới cơ sở Các bộ phận cấu thành thể chế hành chính Nhà nước: 2. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định nội dung của quản lý nhà nước trên tất cả các mặt, các lĩnh vực của đời sống xã hội nhằm đảm bảo cho xã hội phát triển ổn định , an toàn và bền vững (chính trị, kinh tế, xã hội, văn hoá, an ninh, quốc phòng, đối ngoại, .) 3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quy định chế độ công vụ và quy chế công chức. Các bộ phận cấu thành thể chế hành chính Nhà nước: 4. Hệ thống các chế định về tài phán hành chính nhằm giải quyết tranh chấp hành chính giữa công dân với nền hành chính thông qua khiếu kiện về sự vi phạm pháp luật của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước đối với công dân và các tổ chức xã hội. 5. Hệ thống các thủ tục hành chính nhằm giải quyết các quan hệ giữa Nhà nước với công dân và với các tổ chức xã hội 2. Vai trò của thể chế hành chính nhà nước . Thể chế hành chính là cơ sở pháp lý của hoạt động quản lý hành chính nhà nước . Thể chế hành chính nhà nước là cơ sở để xây dựng cơ cấu tổ chức của bộ máy hành chính nhà nước 3. Các yếu tố quyết định thể chế hành chính nhà nước. Chế độ chính trị Nền kinh tế và vai trò quản lý của Nhà nước đối với nền kinh tê Trình độ phát triển của .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN