tailieunhanh - Tổ chức và điều hành sản xuất trong xây dựng giao thông Phần 8

Có thể nói giao thông công cộng gây ra rất nhiều ảnh hưởng xấu tới môi trường. Ở Việt Nam, xe buýt thải ra nhiều khí độc. Ở Hoa Kỳ, khí thải từ những phương tiện giao thông công cộng chiếm tới 50% tổng lượng khí thải của cả nước. | Đội cơ giới độc lập của doanh nghiệp xây lắp quản lý toàn bộ xe máy và đảm nhiệm cả việc sửa chữa xe máy thiết bị của doanh nghiệp. Tập trung xe máy như vậy có lợi về mặt quản lý bảo dưỡng sửa chữa hệ số sẵn sàng kỹ thuật cao. Nhưng vẫn tồn tại những nhược điểm nảy sinh khi quá trình thi công thủ công và máy kết hợp. Bản thân xe máy thiết bị không thể độc lập hoàn thành một hạng mục công trình do vậy vẫn cần có sự kết hợp với lao động thủ công. Do vậy phải điều động lực lượng lao động thủ công đến cho đội cơ giới hoặc điều máy đến các đội thi công thủ công dưới hình thức biệt phái hay phối thuộc để hoàn thành hạng mục đó dẫn đến tình trạng Đội thủ công không nắm vững kỹ thuật thi công bằng máy nên khó khăn cho sự phối hợp giữa người và máy hạn chế năng suất của máy. Khối lượng thanh toán giữa thi công thủ công và thi công bằng máy là khó chia việc hạch toán riêng rẽ giữa thi công bằng máy và thì công thủ công cũng gặp những khó khăn do có những khối lương thanh toán bị trùng lặp giữa hai lực lượng này. - Đội cơ giới - thủ công hỗn hợp Đội cơ giới thủ công hỗn hợp phần nào khắc phục được các tồn tại trên. Mỗi đội cơ giới thủ công hỗn hợp được trang bị một số xe máy phối thuộc với một số công nhân thủ công cố định tuỳ theo nhiệm vụ sản xuất. Với hình thức tổ chức như thế này đội không được giao nhiệm vụ sửa chữa xe máy mà chỉ chịu trách nhiệm bảo dưỡng xe máy hàng ngày hoặc sau một ca làm việc. Trách nhiệm sửa chữa xe máy do phòng quản lý máy và xưởng sửa chữa của doanh nghiệp đảm nhiệm. Đội cũng được bố trí cán bộ kỹ thuật có trình độ khai thác và sử dụng máy để tổ chức thi công. Đội cơ giới - thủ công hỗn hợp thường là một đơn vị nhận khoán sản phẩm hạch toán kinh tế nội bộ thu nhập cả thợ điều khiển máy và lao động thủ công đều phụ thuộc vào kết quả sản xuất nên họ đều có trách nhiệm đến kết quả sản xuất của đội. Các công ty xây dựng giao thông hướng tới sự phát triển và bền vững nên tổ chức các đội cơ giới - thủ công hỗn hợp mang tính chất chuyên nghiệp như đội .