tailieunhanh - Giáo án đại số 12: §1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN

Mục tiêu: + Về kiến thức: Giúp học sinh hiểu thế nào là khối đa diện, hình đa diện. + Về kỹ năng: Phân chia một khối đa diện thành các khối. | Trường THPT Lê Hồng Phong r r -I Ấ t -X Giáo án đại sồ 12 CHƯƠNG I 1 KHÁI NIỆM VỀ KHỐI ĐA DIỆN I Mục tiêu về kiến thức . Giúp học sinh hiểu thế nào là khồi đa diện hình đa diện. về kỹ năng. Phân chia một khồi đa diện thành các khồi đa diện đơn giản. về tư duy thái đô . Rèn luyện tính cẩn thận chính xác II Chuẩn bị của giáo viên và học sinh Giáo viên . Giáo án phấn màu bảng phụ. Học sinh SGK thước bút màu. III Phương pháp đạt vấn đề gợi mở vấn đáp Trường THPT Lê Hồng Phong 7 m Ấ 1 A 1 1 A 1 IV Tiên trình bài học 1. Ổn định tổ chức 2. Kiểm tra bài cũ 3. Bài mới Hoạt động 1 tiếp cận khái niệm. Tg Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Nội dung ghi bảng Treo bảng phụ 1 và -Học sinh quan yêu cầu học sinh nhận sát và nhận xét. xét -Gợi ý 1. mỗi hình tạo thành bằng cách ghép bao nhiêu đa giác 2. mỗi hình chia không gian thành -Suy nghĩ trả lời 5 2 phần mô tả mỗi phần Trường THPT Lê Hồng Phong 5 -Gợi ý trả lời 2. bơm khí màu vào mỗi hình trong suốt để phân biệt phần trong và ngoài giáo viên nêu khái niệm điểm trong của mỗi hình đó. -Yêu cầu học sinh trả lời ví dụ 1 -Các hình trong bảng phụ 1 cùng với các điểm trong của nó được gọi là khối đa diện vậy khối đa diện là gì -A B C D E không phải là điểm trong của hình đó. -Học sinh suy nghĩ trả lời Ví dụ 1 Các điểm A B C D E có phải là điểm trong của hình dưới đây không A 1 Khối đa diện khối chóp khối lăng trụ. a Khái .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG