tailieunhanh - CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC CỦA HCNN

Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của nền hành chính Nhà nước được hình thành thông qua quá trình phân công lao động trong các cơ quan Nhà nước. Chức năng hành chính Nhà nước phản ánh vai trò của hành chính trong quản lý nhà nước | CHƯƠNG 4 CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC CỦA HCNN Chức năng hành chính nhà nước 1. Tổng quan về chức năng hành chính nhà nước: - Khái niệm - Phân loại 1. Khái niệm Chức năng Chức năng quản lý Chức năng hành chính nhà nước Chức năng của hành chính nhà nước Khái niệm Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của nền hành chính Nhà nước được hình thành thông qua quá trình phân công lao động trong các cơ quan Nhà nước. Chức năng hành chính Nhà nước phản ánh vai trò của hành chính trong quản lý nhà nước 2. Phân loại chức năng hành chính nhà nước Căn cứ vào phạm vi thực hiện chức năng: Chức năng đối nội. Chức năng đối ngoại. Căn cứ vào tính chất hoạt động: Chức năng lập quy Chức năng hành chính Căn cứ vào các chức năng HC cơ bản nhất: Chức năng chính trị Chức năng kinh tế Chức năng văn hóa Chức năng xã hội. Căn cứ vào đối tượng tác động của HCNN: Chức năng đối với dân Chức năng đối với nền kinh tế thị trường, Chức năng đối với xã hội Chức năng đối với bên . | CHƯƠNG 4 CHỨC NĂNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC CỦA HCNN Chức năng hành chính nhà nước 1. Tổng quan về chức năng hành chính nhà nước: - Khái niệm - Phân loại 1. Khái niệm Chức năng Chức năng quản lý Chức năng hành chính nhà nước Chức năng của hành chính nhà nước Khái niệm Chức năng hành chính nhà nước là những phương diện hoạt động chủ yếu của nền hành chính Nhà nước được hình thành thông qua quá trình phân công lao động trong các cơ quan Nhà nước. Chức năng hành chính Nhà nước phản ánh vai trò của hành chính trong quản lý nhà nước 2. Phân loại chức năng hành chính nhà nước Căn cứ vào phạm vi thực hiện chức năng: Chức năng đối nội. Chức năng đối ngoại. Căn cứ vào tính chất hoạt động: Chức năng lập quy Chức năng hành chính Căn cứ vào các chức năng HC cơ bản nhất: Chức năng chính trị Chức năng kinh tế Chức năng văn hóa Chức năng xã hội. Căn cứ vào đối tượng tác động của HCNN: Chức năng đối với dân Chức năng đối với nền kinh tế thị trường, Chức năng đối với xã hội Chức năng đối với bên ngoài. Căn cứ vào nhóm chức năng bên trong và bên ngoài đối với hệ thống HC: Chức năng bên trong: Gồm các chức năng vận hành nội bộ nền HC hoặc CQHC. Chức năng bên ngoài: Gồm nhóm chức năng quản lý HCNN đối với các lĩnh vực và chức năng cung cấp dịch vụ công. 2. Nội dung của chức năng hành chính nhà nước . Chức năng bên trong . Chức năng bên ngoài . Chức năng bên trong CHỨC NĂNG HCNN LẬP KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NHÂN SỰ LÃNH ĐẠO KIỂM SOÁT TÀI CHÍNH BÁO CÁO PHỐI HỢP RA QĐ 2. Chức năng HCNN đối với bên ngoài . Chức năng c¬ b¶n cña hµnh chÝnh nhµ n­íc . Chức năng hµnh chÝnh nhµ n­íc ®èi víi nghµnh, lÜnh vùc . Chức năng cung øng dÞch vô c«ng . Chức năng c¬ b¶n cña hµnh chÝnh nhµ n­íc a. Cung cÊp c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ b. Cung øng c¸c hµng ho¸ vµ dÞch vô c«ng céng c. Duy trì c¹nh tranh d. gi¶i quyÕt vµ ®iÒu hoµ c¸c m©u thuÉn trong x· héi: . Chức năng c¬ b¶n cña hµnh chÝnh nhµ n­íc e. B¶o vÖ nguån lùc tù nhiªn f. жm b¶o sù tiÕp cËn tèi thiÓu cña c¸ nh©n ®èi víi c¸c hµng ho¸

TỪ KHÓA LIÊN QUAN