tailieunhanh - Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp - Chương 1

Vốn cố định Là số vốn tiền tệ đầu tư cho việc hình thành nên các tài sản cố định Vốn cố định bao gồm giá trị TSCĐ đã được đưa vào sử dụng và giá trị các TSCĐ đang trong quá trình hình thành | Chương I Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1. Vốn cố định Vốn cố định và tài sản cố định Đặc điểm luân chuyển của vốn cố định Khấu hao tài sản cố định Quản lý vốn cố định Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Vốn cố định và tài sản cố định Tài sản cố định: có thời gian sử dụng tối thiểu từ một năm trở lên có giá trị tối thiểu 10 triệu đồng . Là công cụ, dụng cụ nhỏ nếu chỉ đạt một tiêu chuẩn . Các trường hợp đặc biệt Vốn cố định và tài sản cố định Vốn cố định Là số vốn tiền tệ đầu tư cho việc hình thành nên các tài sản cố định Vốn cố định bao gồm giá trị TSCĐ đã được đưa vào sử dụng và giá trị các TSCĐ đang trong quá trình hình thành Đặc điểm luân chuyển của vốn cố định Tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh Luân chuyển dần từng phần trong các chu kỳ Việc quản lý vốn cố định | Chương I Vốn sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 1. Vốn cố định Vốn cố định và tài sản cố định Đặc điểm luân chuyển của vốn cố định Khấu hao tài sản cố định Quản lý vốn cố định Bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định Vốn cố định và tài sản cố định Tài sản cố định: có thời gian sử dụng tối thiểu từ một năm trở lên có giá trị tối thiểu 10 triệu đồng . Là công cụ, dụng cụ nhỏ nếu chỉ đạt một tiêu chuẩn . Các trường hợp đặc biệt Vốn cố định và tài sản cố định Vốn cố định Là số vốn tiền tệ đầu tư cho việc hình thành nên các tài sản cố định Vốn cố định bao gồm giá trị TSCĐ đã được đưa vào sử dụng và giá trị các TSCĐ đang trong quá trình hình thành Đặc điểm luân chuyển của vốn cố định Tham gia vào nhiều chu kì sản xuất kinh doanh Luân chuyển dần từng phần trong các chu kỳ Việc quản lý vốn cố định bao gồm quản lý TSCĐ, khấu hao TSCĐ, các khoản đầu tư tài chính dài hạn, các chi phí mua sắm và xây dựng cơ bản dở dang Khấu hao tài sản cố định mòn vô hình: Hao mòn vô hình loại 1: Xuất hiện khi có các TSCĐ mới cùng loại, cùng tính năng nhưng giá mua rẻ hơn Hv1 = 100 x (Gd – Gh)/Gd Gd: giá mua ban đầu Gh: giá mua hiện tại Khấu hao tài sản cố định mòn vô hình: Hao mòn vô hình loại 2 Xuất hiện các TSCĐ mới cùng loại, cùng giá, nhưng hoàn thiện hơn về tính năng sử dụng Hv2= 100x Gk/Gđ Gk: Giá trị của TSCĐ cũ không chuyển dịch được vào sản phẩm Gđ: giá mua ban đầu Khấu hao tài sản cố định mòn vô hình: Hao mòn vô hình loại 3 Tài sản cố định bị mất giá hoàn toàn do chấm dứt chu kì sống của sản phẩm Khấu hao tài sản cố định hao TSCĐ . Khái niệm: là việc chuyển dịch dần giá trị hao mòn của TSCĐ trong quá trình sử dụng vào giá trị sản .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.