tailieunhanh - Tài chính doanh nghiệp - Mở đầu

• Doanh nghiệp tư nhân (Sole proprietorships) • Công ty hợp doanh (Partnerships) • Công ty cổ phần (Corporations) • Công ty trách nhiệm hữu hạn (Limited liability companies) – Hình thức kết hợp một số đặc tính của công ty cổ phần và công ty hợp doanh. | Tµi chÝnh doanh nghiÖp Doanh nghiệp vs đơn vị kinh tế Nguồn vốn Khả năng tài chính Chiến lược tài trợ Rủi ro có thể có Giới hạn –Tầm nhìn Tài sản Đặc điểm kinh doanh Chiến lược/mục tiêu Năng lực sản xuất Trình độ quản lý Người ngoài Sự thay đổi theo thời gian TSDH TSNH CSH Vay DH Vay NH TSDH TSNH CSH Vay Vai chèo mới Chiến lược Hiệu suất Lợi nhuận Tài sản Cấu trúc Tỷ trọng Sự thay đổi Tính lỏng Quản lý Nguồn vốn Cấu trúc Tỷ trọng Sự thay đổi Rủi ro tiềm ẩn Điểm tới hạn Khách hàng Ngân hàng Vào cuộc Doanh nghiệp Ta sẽ làm gì? Quy mô sản xuất Tiêu thụ Tài trợ vốn Công nợ Chi phí/giá thành Tiền mặt/lợi nhuận Vào cuộc Doanh nghiệp Đối thủ cạnh tranh Thị Trường Khách hàng Nhà cung cấp Chính sách Ngân hàng Mối liên quan giữa các loại báo cáo Bảng cân đối kế toán đầu kỳ Kết quả kinh doanh Kết quả bằng tiền Thu nhập Chi phí Thuế Lãi Thu Chi Cân đối Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Bảng cân đối kế toán cuối kỳ Néi dung m«n häc NhËp m«n Ch­¬ng 1: Vèn s¶n xuÊt kinh doanh Ch­¬ng 2: Thu chi tµi chÝnh, chi phi kinh doanh vµ lîi nhuËn Ch­¬ng 3: ®Çu t­ dµi h¹n Ch­¬ng 4: Chi phÝ sö dông vèn Ch­¬ng 5: Ph©n tÝch tµi chÝnh vµ kÕ ho¹ch tµi chÝnh Ch­¬ng 6: Gi¸m s¸t tµi chÝnh vµ c¸c gi¶i ph¸p tµi chÝnh tµi liÖu häc vµtham kh¶o Tµi chÝnh doanh nghiÖp (baét buoäc) Chñ biªn: Kim ThÞ Dung M· sè: VV-350/04 2. C¸c t¸c gi¶ kh¸c: Löu Thò Höông, Ñaøm Vaên Hueä, Vuõ Coâng Ty, Nguyeãn Haûi Saûn, . Brealey, . Myers etc Caùc loaïi hình doanh nghieäp ÔÛ Myõ Doanh nghieäp tö nhaân (Sole proprietorships) Coâng ty hôïp doanh (Partnerships) Coâng ty coå phaàn (Corporations) Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn (Limited liability companies) – Hình thöùc keát hôïp moät soá ñaëc tính cuûa coâng ty coå phaàn vaø coâng ty hôïp doanh. Caùc loaïi hình doanh nghieäp Vieät Nam Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn nhieàu thaønh vieân Coâng ty traùch nhieäm höõu haïn moät thaønh vieân. Coâng ty coå phaàn. Coâng ty hôïp doanh. Doanh nghieäp tö nhaân Trình baøy theo Luaät Doanh Nghieäp ñöôïc . | Tµi chÝnh doanh nghiÖp Doanh nghiệp vs đơn vị kinh tế Nguồn vốn Khả năng tài chính Chiến lược tài trợ Rủi ro có thể có Giới hạn –Tầm nhìn Tài sản Đặc điểm kinh doanh Chiến lược/mục tiêu Năng lực sản xuất Trình độ quản lý Người ngoài Sự thay đổi theo thời gian TSDH TSNH CSH Vay DH Vay NH TSDH TSNH CSH Vay Vai chèo mới Chiến lược Hiệu suất Lợi nhuận Tài sản Cấu trúc Tỷ trọng Sự thay đổi Tính lỏng Quản lý Nguồn vốn Cấu trúc Tỷ trọng Sự thay đổi Rủi ro tiềm ẩn Điểm tới hạn Khách hàng Ngân hàng Vào cuộc Doanh nghiệp Ta sẽ làm gì? Quy mô sản xuất Tiêu thụ Tài trợ vốn Công nợ Chi phí/giá thành Tiền mặt/lợi nhuận Vào cuộc Doanh nghiệp Đối thủ cạnh tranh Thị Trường Khách hàng Nhà cung cấp Chính sách Ngân hàng Mối liên quan giữa các loại báo cáo Bảng cân đối kế toán đầu kỳ Kết quả kinh doanh Kết quả bằng tiền Thu nhập Chi phí Thuế Lãi Thu Chi Cân đối Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ Bảng cân đối kế toán cuối kỳ Néi dung m«n häc NhËp m«n Ch­¬ng 1: Vèn s¶n xuÊt kinh doanh .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN