tailieunhanh - Giáo trình : Kỹ thuật mạch điện tử 2 part 10

chuyển đổi khá chính xác và để tăng độ chính xác không cần tăng fn cao. Tuy nhiên fn phải có độ ổn định cao, trong cả thời gian t1 và t2 fn đều không đổi. Sai số tĩnh do tính không ổn định của Vch, fn, bộ tích phân và bộ so sánh. Hiện nay người ta còn thể hiện phương pháp tích phân 3,4 độ dốc. Chuyển đổi AD theo phương pháp song song - nối tiếp kết hợp | 90 qua chuyển đổi kha chính xac và để tăng độ chính xác không cần tăng fn cao. Tuy nhiên fn phai co độ ổn định cao trong cá thỏi gian t1 vá t2 fn đêu không đô i. Sai sô tĩnh do tính không ổn định cua Vch fn bộ tích phần va bộ so sanh. Hiên nay nguòi ta con thế hiên phuơng phap tích phần 3 4 đô dôc. Chuyển đổi AD theo phương pháp song song - nổi tiếp kết hựp Hình . Bô chuyên đô i AD theo phuơng phap song song nôi tiêp kêt hỏp Đầy la su kêt hỏp phuơng phap song song va phuơng phap nôi tiêp nhăm dung hoa Uu khuyêt điêm cua hai phuơng phap nay giam bơt đô phuc tap cua phuơng phap song song va tăng tôc đô chuyên đôi so vơi phuơng phap nôi tiêp. Cung co thế goi đầy la phuơng phap phần đoan tung nhom bit vơi sô bit trong môi nhom N 2. Bô chuyên đôi ADC đầu tiên la bô chuyên đô i song song N1 bit vơi N1 2. Trong buơc so sanh thu nhầt xac định đuơc N1 bit. tu B1 BN1. Đê chuyên đô i N bit phai dung l tầng vơi l . Môi tầng dung 2N1 - 1 bô so sanh. Nhu vầy đê chuyên đô i N bit phai dung l 2N1 - 1 - 2N1 - 1 bô so sanh. N1 Ví dụN 9 N1 3 Phuơng phap song song-nôi thiêp kêt hơp sô bô SS l 2N1 - 1 2N1 - 1 21 Phuơng phap song song sô bô SS 2N - 1 2N - 1 29 - 1 512 - 1 511 91 Chuyển đổi AD phi tuyến Từ biểu thức sai sổ lượng tử hoa AVq - -Q ta nhận thấy sai sổ tuyết đổi cua mổt chuyến đổ i AD khổng đổi con sai sổ tượng đổi cua no tặng lến khi biến đổ tín hiếu vao giam. Muổn cho sai sổ tượng đổi không đổi trong toan dai biến đổi điến ap vao thì đưỢngđặc tính truyến đat cua bổ biến đổ i phai co dang loga sao cho tỉ sổ tín hiếu trến tap ấm thay đổ i trong dai biến đổ i cua điến ap vao. Hình . Đặc tính biến đổi phi tuyến cua DAC A Hình . Đặc tính biến đổ i phi tuyến cua ADC Ưu điếm cua phượng phap nay la lấn at được tap ấm kế ca khi tín hiếu vao nho va lợn cho phép tặng dung lượng cua kếnh thoai do giam được sổ bit vợi cung chất lượng thổng tin như khi lượng tư hoa tuyến tính. Đế thu lai tín hiếu trung thực như ban đấu bổ biến đổ i DA phai co cấu tao sao cho .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN