tailieunhanh - Bài giảng về Tài chính doanh nghiệp - Chương 5

Phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính Ý nghĩa,Nắm bắt được tình hình tài chính thực tế, tiềm năng và xu hướng phát triển. Thấy được điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN. Là căn cứ để đưa ra các biện pháp, các quyết định giúp ích cho doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp | Chương V Phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính A. Phân tích tài chính Ý nghĩa Nắm bắt được tình hình tài chính thực tế, tiềm năng và xu hướng phát triển Thấy được điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN Là căn cứ để đưa ra các biện pháp, các quyết định giúp ích cho doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp A. Phân tích tài chính 2. Các tài liệu dùng cho phân tích tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo chi tiết về chi phí sản xuất kinh doanh theo từng yếu tố Báo cáo chi tiết về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Các báo cáo, thống kê về TSCĐ, Nguồn vốn doanh nghiệp sử dụng Các dự toán về kế hoạch tài chính hàng năm Vai trß cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Cung cÊp c¸c chØ tiªu kinh tÕ-tµi chÝnh ®Ó ph©n tÝch tæng hîp, cã hÖ thèng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Cung cÊp c¸c th«ng tin, sè liÖu ®Ó kiÓm tra t×nh h×nh h¹ch to¸n kinh . | Chương V Phân tích tài chính và kế hoạch hóa tài chính A. Phân tích tài chính Ý nghĩa Nắm bắt được tình hình tài chính thực tế, tiềm năng và xu hướng phát triển Thấy được điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của DN Là căn cứ để đưa ra các biện pháp, các quyết định giúp ích cho doanh nghiệp cũng như các đối tác của doanh nghiệp A. Phân tích tài chính 2. Các tài liệu dùng cho phân tích tài chính Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo chi tiết về chi phí sản xuất kinh doanh theo từng yếu tố Báo cáo chi tiết về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp Các báo cáo, thống kê về TSCĐ, Nguồn vốn doanh nghiệp sử dụng Các dự toán về kế hoạch tài chính hàng năm Vai trß cña c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh Cung cÊp c¸c chØ tiªu kinh tÕ-tµi chÝnh ®Ó ph©n tÝch tæng hîp, cã hÖ thèng t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh, tµi chÝnh cña doanh nghiÖp Cung cÊp c¸c th«ng tin, sè liÖu ®Ó kiÓm tra t×nh h×nh h¹ch to¸n kinh doanh, chÊp hµnh chÝnh s¸ch chÕ ®é TCKT Ph©n tÝch, lËp dù b¸o, kÕ ho¹ch tµi chÝnh ng¾n vµ dµi h¹n B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Phản ánh tình hình tài chính doanh nghiệp tại một thời điểm Cho biÕt tæng gi¸ trÞ tµi s¶n, tæng nguån vèn cña doanh nghiÖp t¹i thêi ®iÓm lËp Ph¶n ¸nh c¬ cÊu ®Çu t­ tµi s¶n Ph¶n ¸nh chÝnh s¸ch tµi trî cña doanh nghiÖp B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Nguyªn t¾c lËp Tæng Tµi s¶n = Tæng Nguån vèn Vốn chủ sở hữu = Tæng nguån vèn – Nî B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n MÉu Tæng tµi s¶n Tæng nguån vèn Tµi s¶n l­u ®éng TiÒn Kho¶n ph¶i thu Dù tr÷ Nî Nî ng¾n h¹n Nî dµi h¹n Tµi s¶n cè ®Þnh H÷u h×nh V« h×nh Hµo mßn TSC§ Vèn chñ së h÷u Vèn gãp Ph¸t hµnh cæ phiÕu Lîi nhuËn gi÷ l¹i B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n Tµi s¶n Nî & Vèn CSH TSLĐ Nî ng¾n h¹n Vèn l­u ®éng rßng TSCĐ Nî dµi h¹n B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh ý nghÜa Cho biết tình hình tài chính doanh nghiệp trong một thời kỳ Ph¶n ¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong ky Thùc hiÖn nghÜa vô víi nhµ n­íc B¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh Nguyªn

TỪ KHÓA LIÊN QUAN