tailieunhanh - Chương 8: Thủ Tục Hải Quan Việt Nam

Kham Khảo "Chương 8: Thủ Tục Hải Quan Việt Nam" để nắm rõ các thủ tục đối với hàng hóa điều chỉnh bởi hợp đồng xuất nhập khẩu. Đến với tài liệu để nắm rõ về các nội dung cũng như thủ tục khi xuất nhập khẩu hàng hóa. | CHƯƠNG 8 THỦ TỤC HẢI QUAN VIỆT NAM A. ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ ĐIỀU CHỈNH BỞI HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU I. ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU 1. Địa điểm làm thủ tục HQ 2. Thời điểm và thời hạn làm thủ tục HQ 3. Người ký tên trên tời khai HQ 4. Trách nhiệm liên quan 5. Hồ sơ HQ nộp và xuất trình khi làm thủ tục HQ 6. Kiểm tra sau giải phóng hàng II. ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ NHẬP KHẨU 1. Địa điểm làm thủ tục HQ 2. Thời điểm và thời hạn làm thủ tục HQ 3. Người ký tên trên tời khai HQ 4. Trách nhiệm liên quan 5. Hồ sơ HQ nộp và xuất trình khi làm thủ tục HQ 6. Kiểm tra sau giải phóng hàng B. ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU - NHẬP KHẨU CỦA CÁC XÍ NGHIỆP KHU CHẾ XUẤT I. THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG NHẬP KHẨU II. THỦ TỤC ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT KHẨU III. THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XÍ NGHIỆP KHU CHẾ XUẤT BÁN VÀO THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA HOẶC MUA TỪ THỊ TRƯỜNG NỘI ĐỊA IV. HÀNG HOÁ TRAO ĐỔI GIỮA CÁC KHU CHẾ XUẤT Ở VIỆT NAM A. ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ ĐIỀU CHỈNH BỞI HỢP ĐỒNG XUẤT NHẬP KHẨU I. ĐỐI VỚI HÀNG HOÁ XUẤT KHẨU 1 Địa điểm làm thủ tục HQ TOP Doanh nghiệp xuất khẩu có thể đến một trong những địa điểm sau để đăng ký hồ sơ hải quan cho lô hàng xuất khẩu - Hải quan cửa khẩu xuất hàng. - Phòng Giám sát Quản lý trực thuộc Cục hải quan Tỉnh Thành phố trực thuộc Trung ương. - Các địa điểm làm thủ tục hải quan khác ngoài cửa khẩu do Thủ tướng Chính phủ quyết định theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan. Các địa điểm này có tổ chức bộ máy hải quan hoạt động như một đơn vị Hải quan cửa khẩu và được phép làm thủ tục hải quan cho tất cả các loại hàng hóa xuất khẩu. 2 Thời điểm và thời hạn làm thủ tục HQ Người làm thủ tục HQ chỉ được đăng ký tờ khai HQ khi đã tập kết đủ hàng tại địa điểm kiểm tra hải quan trừ những lô hàng có khối lượng lớn số lượng lớn hoặc trường hợp đặc biệt không thể tập kết một lúc tại một địa điểm để làm thủ tục phải được trưởng hải quan cửa khẩu cấp tương đương đồng ý bằng văn bản . Người làm thủ tục HQ phải hoàn tất thủ tục HQ tại cửa khẩu xuất hàng trước khi phương tiện vận tải khởi hành chậm .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN