tailieunhanh - Phân tích Tuyên Ngôn Độc Lập

Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh để làm rõ nhận định sau: “Đây là một tác phẩm nổi tiếng tự nhiên các áng thiên cổ hùng văn trong quá khứ và có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận với chất văn chương mang tư tưởng lớn lao của thời đại mới” | Phân tích Tuyên Ngôn Độc Lập Phân tích tuyên ngôn độc lập Phân tích bản Tuyên ngôn Độc lập của Hồ Chí Minh để làm rõ nhận định sau Đây là một tác phẩm nổi tiếng tự nhiên các áng thiên cổ hùng văn trong quá khứ và có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất chính luận với chất văn chương mang tư tưởng lớn lao của thời đại mới A- Gợi ý chung - Cần giải thích Tuyên ngôn Độc lập nối tiếp tự nhiên các áng thiên cổ hùng văn. Nội dung cần chứng minh là - Giá trị lịch sử to lớn của bản Tuyên ngôn. - Giá trị văn học xuất sắc của thể văn chính luận. Muốn làm tốt đề bài này người làm phải bám sát các mệnh đề của câu nhận định. Chú ý Tuyên ngôn Độc lập là một tác phẩm chính luận nên cần nắm vững đặc trưng loại thể của tác phẩm khi phân tích và chững minh đặc biệt là các phương tiện bố cục lập luận lí lẽ bằng chứng ngôn từ. B- Gợi ý cụ thể A Mở bài - Giới thiệu tác giả và tác phẩm - Đánh giá khái quát giá trị chủ yếu của tác phẩm khẳng định sức chinh phục mạnh mẽ lớn lao của Tuyên ngôn Độc lập là ở giá trị lịch sử to lớn và giá trị văn học xuất .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.