tailieunhanh - CÁC TIÊU CHÍ CHỨA NƯỚC KỸ THUẬT NUÔI CÁ HỒ

Tất cả các biện pháp kỹ thuật đều nhằm nâng cao sản lượng và năng suất. Đối với mặt nước lớn việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật đang còn hạn chế do việc khống chế các yếu tố môi trường của mặt nước lớn đang còn hạn chế. Cho nên ở mặt nước lớn để có năng suất và sản lượng cao thì người ta phải tiến hành. - Tổ chức hợp lý làm phương hướng chính và được áp dụng rộng rãi trong nghề nuôi hiện nay ở các sông hồ tự nhiên. . | CÁC TIÊU CHÍ KỸ THUẬT NUÔI CÁ HÒ CHỨA NƯỚC Tất cả các biện pháp kỹ thuật đều nhằm nâng cao sản lượng và năng suất. Đối với mặt nước lớn việc ứng dụng các biện pháp kỹ thuật đang còn hạn chế do việc khống chế các yếu tố môi trường của mặt nước lớn đang còn hạn chế. Cho nên ở mặt nước lớn để có năng suất và sản lượng cao thì người ta phải tiến hành. - Tổ chức hợp lý làm phương hướng chính và được áp dụng rộng rãi trong nghề nuôi hiện nay ở các sông hồ tự nhiên. - Tổ chức hợp lý giữa khai thác và bảo tồn nguồn lợi là hai mặt song song cần phải được chú ý làm sao đó để nguồn lợi ngày càng phát triển - Hiện nay ở các hồ tự nhiên tổ chức hợp lý còn bao gồm thả giống và hạn chế địch hại. - Đồng thời kết hợp cải tạo nguồn nước cải tạo khu hệ cá tăng cường cơ sở thức ăn tự nhiên ở các loại mặt nước. 1. Xác định năng suất sản lượng cá ở mặt nước lớn Việc xác định năng xuất sản lượng cá mặt nước lớn phải được tiến hành trước khi chưa ngập nước thường gọi là dự kiến hoặc dự báo năng suất năng suất thiết kế hay sản lượng thiết kế . Chúng ta thường dùng năng suất cá để nói lên khả năng sản xuất cá ở vùng nước hoặc để so sánh vungf nước này với vùng nước khác. Năng suất cá của vùng nước là sản lượng cá thu được trên một đơn vị diện tích mặt nước trong thơì gian một năm thường lấy đơn vị tính kg ha hay tấn ha. Sản lượng cá thu hoạch là khối lượng cá thu được trong một đơn vị thời gian kg năm tấn năm . Xác định năng suất sản lượng là công việc kỹ thuật quan trọng. Nó vừa có tầm quan trọng về mặt kinh tế vừa có tầm quan trong lớn về kỹ thuật vì chỉ tiêu này có liên quan rất lớn đến các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác cần phải xác định tiếp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.