tailieunhanh - LUẬN VĂN: Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay

Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như: Luật Đất đai 2003, Bộ Luật Dân sự 2005, Luật Thương mại, Luật Đăng ký giao dịch. | LUẬN VĂN Hoàn thiện pháp luật về bán đấu giá tài sản ở Việt Nam hiện nay MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Ở nước ta bán đấu giá tài sản với tư cách là một chế định pháp lý đã ra đời rất sớm và ngày càng khẳng định vai trò của nó trong đời sống xã hội theo yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế. Với những quy định tại Nghị định số 05 2005 NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và một số văn bản luật có liên quan như Luật Đất đai 2003 Bộ Luật Dân sự 2005 Luật Thương mại Luật Đăng ký giao dịch bảo đảm Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 sửa đổi bổ sung năm 2007 năm 2008 Pháp lệnh Thi hành án dân sự năm 2004 được ban hành và có hiệu lực thi hành trong những năm gần đây đã chứa đựng nhiều tư duy pháp lý mới đáp ứng yêu cầu Nghị quyết số 08-NQ TW ngày 02 tháng 01 năm 2002 của Bộ Chính trị về Một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới gọi tắt là Nghị quyết số 08-NQ TW Nghị quyết số 48 NQ TW ngày 24 tháng5 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến 2010 định hướng đến năm 2020 gọi tắt là Nghị quyết số 48 NQ TW và Nghị quyết số 49 NQ TW ngày 02 tháng 6 năm 2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến 2020 gọi tắt là Nghị quyết 49 NQ TW . Trong cơ chế thị trường mọi loại tài sản được mua bán ở thị trường đều được coi là hàng hóa nhưng không phải tất cả loại tài sản đều có thể được đem bán đấu giá. Dựa trên khả năng tham gia giao dịch của tài sản có thể chia tài sản thành 3 loại tài sản không được phép đấu giá tài sản bán đấu giá hạn chế đối với người tham gia đấu giá và tài sản bán đấu giá không hạn chế. Tài sản không được phép bán đấu giá là loại tài sản mà Nhà nước cấm giao dịch mua bán tự do. Ví dụ Các loại thực vật động vật hoang dã quý hiếm ban hành kèm theo Nghị định số 48 2002 NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2002 các loại ma túy theo quy định Luật Phòng chống ma túy năm 2000 Nghị định số 67 2001 NĐ-CP và Nghị định số 133 2003 NĐ-CP các loại pháo

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.