tailieunhanh - LUẬN VĂN: Giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền TâyNam Bộ hiện nay

Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay, trong đó công tác giáo dục pháp luật nói chung và công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, công chức trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể trong các trường chính trị tỉnh nói riêng giữ một vị trí, vai trò vô cùng quan trọng, vì vậy Đảng ta đã khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật và công tác giáo dục pháp luật đã được tổ chức, phối. | LUẬN VĂN Giáo dục pháp luật trong các trường chính trị tỉnh ở miền TâyNam Bộ hiện nay MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới của đất nước ta hiện nay trong đó công tác giáo dục pháp luật nói chung và công tác giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ công chức trong các cơ quan Đảng chính quyền đoàn thể trong các trường chính trị tỉnh nói riêng giữ một vị trí vai trò vô cùng quan trọng vì vậy Đảng ta đã khẳng định vị trí vai trò và tầm quan trọng của công tác giáo dục pháp luật và công tác giáo dục pháp luật đã được tổ chức phối hợp thực hiện từ các cấp uỷ Đảng các cơ quan Nhà nước các đoàn thể từ Trung ương đến địa phương với phương châm là thường xuyên phổ biến giải thích pháp luật trong các tầng lớp nhân dân đưa việc giáo dục pháp luật vào trong các trường học các lớp học xây dựng ý thức sống có pháp luật và tôn trọng pháp luật. Để thực hiện công cuộc đổi mới đất nước một cách toàn diện trong đó công tác giáo dục pháp luật phải được chú trọng và đã được ghi nhận trong các văn kiện của Đảng ta như Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI Coi trọng công tác giáo dục tuyên truyền giải thích pháp luật. Đưa việc dạy pháp luật vào hệ thống các trường của Đảng của Nhà nước Kể cả các trường phổ thông đại học của các đoàn thể nhân dân. Cán bộ quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở phải có kiến thức về quản lý hành chính và hiểu biết về pháp luật cần sử dụng nhiều hình thức và biện pháp để giáo dục nâng cao ý thức pháp luật và làm tư vấn pháp luật cho nhân dân 22 . Đồng thời Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX tiếp tục khẳng định việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật phải đi đôi với công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật đó là Đổi mới và hoàn thiện quy trình xây dựng pháp luật ban hành và thực thi pháp luật trong đó chú trọng việc tuyên truyền giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật một cách nghiêm minh 25 và cụ thể hoá là Chỉ thị số 32-CT TW của Ban Bí thư ngày 09 tháng 12 năm 2003 về Tăng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.