tailieunhanh - LUẬN VĂN:Thực hiện pháp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối

Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam, hơn hai mươi năm qua nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó, chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ, công bằng xã hội, giảm chênh lệch giàu, nghèo, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, làm cơ sở hình thành tương đối đồng bộ các chính sách xã hội với mục tiêu vì người nghèo đã trở thành. | LUẬN VĂN Thực hiện phỏp luật về trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở tỉnh Thanh Hoá - Thực trạng và giải pháp Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam hơn hai mươi năm qua nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa rất quan trọng trên mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội. Trong đó chủ trương phát triển kinh tế gắn liền với tiến bộ công bằng xã hội giảm chênh lệch giàu nghèo thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền làm cơ sở hình thành tương đối đồng bộ các chính sách xã hội với mục tiêu vì người nghèo đã trở thành hiện thực. Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách xã hội là biện pháp pháp lý trong việc thực hiện chính sách xã hội của Đảng và Nhà nước ta. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân do dân vì dân đòi hỏi tăng cường quản lý xã hội bằng pháp luật theo nguyên tắc Hiến định Mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật . Dịch vụ tư vấn pháp luật là một loại dịch vụ phát sinh và trở thành khá phổ biến trong nhà nước pháp quyền tư sản và xã hội công dân. Dịch vụ này tạo điều kiện cho mọi tổ chức và công dân tham gia các quan hệ pháp luật được đúng đắn và hiệu quả nhất. Tư vấn pháp luật có các dạng hoạt động cơ bản Một là đưa ra lời khuyên để khách hàng lựa chọn pháp luật làm theo pháp luật một cách đúng đắn nhất có lợi nhất hai là đưa ra lời khuyến cáo để khách hàng không làm những gì mà pháp luật cấm ba là hướng dẫn hoặc làm thay khách hàng trong việc soạn thảo các loại văn bản pháp lý trong đó chủ yếu là văn bản hợp đồng bốn là tham gia các quá trình tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng . Các hoạt động trên thực hiện theo hợp đồng và có thu tiền công tư vấn. ở nước ta người nghèo và đối tượng chính sách xã hội cần được hưởng các dịch vụ tư vấn pháp luật song họ ít hoặc không có tiền nên phải được ưu tiên bằng việc được trợ giúp pháp lý miễn phí không phải trả tiền công. Vì vậy Ban

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.