tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC (Đề 13) MÔN VẬT LÝ KHỐI A

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học (đề 13) môn vật lý khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC đề 13 MÔN VẬT LÝ kHỐI a Thời gian làm bài 90 phút I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THí SINH 40 câu từ câu 1 đến câu 40 Câu 1 Một vật dao động điều hòa với tần số bằng 5Hz. Thời gian ngắn nhất để vật đi từ vị trí có li độ x1 - 0 5A A là biên độ dao động đến vị trí có li độ x2 0 5A là A. 1 10 s. B. 1 20 s. C. 1 30 s. D. 1 s. Câu 2 Trên dây AB dài 2m có sóng dừng có hai bụng sóng đầu A nối với nguồn dao động coi là một nút sóng đầu B cố định. Tìm tần số dao động của nguồn biết vận tốc sóng trên dây là 200m s. A. 50Hz B. 25Hz C. 200Hz D. 100Hz Câu 3 Đoạn mạch AC có điện trở thuần cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với UAB sin100ũt V và UBC V3sin 100Ot - ũ 2 V . Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC. A. UAC 2sin 100Kt - k 3 V B. Uac 2 2sm 100 ũt V C. UAC V2sin 100Kt k 3 V D. UAC Error Bookmark not defined. 2sm 100rct k 3 V Câu 4 Trong đoạn mạch RLC không phân nhánh độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu trở thuần R không thể bằng A. ũ 6 B. 3Ũ 4 C. ũ 4 D. ũ 12 Câu 5 Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là u 100sin100ũt V và i 100sin 100ũt ũ 3 mA . Công suất tiêu thụ trong mạch là A. 5000W B. 2500W C. 50W D. 2 5W Câu 6 Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha A. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay. B. Stato gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 90 . C. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình. D. Tốc độ góc của rôto nhỏ hơn tốc độ góc của từ trường quay. Câu 7 Trong mạch thu sóng vô tuyến người ta điều chỉnh điện dung của tụ C 1 4000 F và độ tự cảm của cuộn dây L 1 6 ũũ H . Khi đó sóng thu được có tần số bao nhiêu Lấy ŨD 10. A. 200Hz. B. 100Hz. C. 50Hz. D. 25Hz. Câu 8 Sóng điện từ được áp dụng trong thông tin liên lạc dưới nước thuộc loại A. sóng dài. B. sóng ngắn C. sóng trung. D. sóng cực ngắn. Câu 9 Trong thí nghiệm Yâng khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
16    248    0    12-12-2023
68    238    1    12-12-2023
126    210    1    12-12-2023
30    213    0    12-12-2023
9    181    0    12-12-2023
24    161    0    12-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.