tailieunhanh - LUẬN VĂN:Hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới

Trải qua một thế kỷ, dân tộc ta chìm trong chế độ nô lệ. Nhân dân ta sống trong cuộc đời lầm than khổ nhục bởi áp bức, đè nén và bóc lột của thực dân và nữa phong kiến. Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Con đường cách mạng mà Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn dẫn đến Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền lập nên Nhà nước dân chủ kiểu mới. Ngay những ngày đầu khó khăn. | LUẬN VĂN Hoàn thiện pháp luật về bình đẳng giới MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trải qua một thế kỷ dân tộc ta chìm trong chế độ nô lệ. Nhân dân ta sống trong cuộc đời lầm than khổ nhục bởi áp bức đè nén và bóc lột của thực dân và nữa phong kiến. Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước giải phóng dân tộc. Con đường cách mạng mà Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn dẫn đến Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời và Đảng đã lãnh đạo nhân dân giành chính quyền lập nên Nhà nước dân chủ kiểu mới. Ngay những ngày đầu khó khăn ấy bản luận cương chính trị của Đảng đã nêu khẩu hiệu Người cày có ruộng cùng với nam nữ bình đẳng . Người phụ nữ Việt Nam đổi đời toàn diện cả về vật chất và tinh thần. Vị thế xã hội và chính trị của người phụ nữ từng bước được nâng lên. Tài năng và nhân phẩm được tôn trọng và phát huy. Ở thời kỳ hòa bình xây dựng và bảo vệ tổ quốc theo di huấn của Bác Hồ Đảng ta khởi xướng chủ trương đổi mới toàn diện đất nước và hội nhập quốc tế. Phụ nữ Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào lực lượng sản xuất nói chung và nền kinh tế tri thức nói riêng góp phần làm tăng trưởng kinh tế và thay đổi diện mạo đất nước. Từ đó đến nay Đảng ta luôn nhất quán quan điểm trong các văn kiện qua các kỳ Đại hội. Nghị quyết đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng chỉ rõ Đối với phụ nữ nâng cao trình độ mọi mặt và đời sống vật chất tinh thần thực hiện bình đẳng giới. Tạo điều kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò người công dân người lao động người mẹ người thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng đào tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào các hoạt động xã hội các cơ quan lãnh đạo và quản lý ở các cấp. Chăm sóc và bảo vệ sức khỏe bà mẹ trẻ em. Bổ sung và hoàn chỉnh các chính sách về bảo hộ lao động bảo hiểm xã hội thai sản chế độ đối với lao động nữ. Kiên quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội các hành vi bạo lực xâm hại và xúc phạm nhân phẩm phụ nữ 16 tr. 120 . Nam nữ bình đẳng là một trong những quyền cơ bản của con người. Trong xã hội dân chủ quyền này luôn đựơc coi trọng. Ở Việt Nam .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.