tailieunhanh - Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software For evaluation only. phÇn i : Më ®Çu §Êt n­íc ta b­íc vµo thêi k× qu ®é lªn CNXH khi mµ nÒn s¶n xuÊt ch­a vËn ®éng theo con ®­êng b×nh th­êng cña nã. LÞch sö ®· ®Ó l¹i cho chóng ta mét nÒn s¶n xuÊt nghÌo nµn vµ l¹c hËu, l¹i bÞ chiÕn tranh tµn ph nÆng nÒ, lùc l­îng s¶n xuÊt rÊt thÊp kÐm. Nh­ng ngµy nay khi ®éc lËp d©n téc g¾n kiÒn víi CNXH lµ mét xu thÕ tÊt yÕu cña lÞch sö, khi giai cÊp c«ng nh©n ®· n¾m quyÒn. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. PHẦN I MỞ ĐẦU Đất nước ta bước vào thời kì quá độ lên CNXH khi mà nền sản xuất chưa vận động theo con đường bình thường của nó. Lịch sử đã để lại cho chúng ta một nền sản xuất nghèo nàn và lạc hậu lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề lực lượng sản xuất rất thấp kém. Nhưng ngày nay khi độc lập dân tộc gắn kiền với CNXH là một xu thế tất yếu của lịch sử khi giai cấp công nhân đã nắm quyền lãnh đạo cách mạng thì kết thúc cuộc cách mạng dân tộc dân chủ cũng là lúc bắt đầu cuộc cách mạng XHCN. Cách mạnh XHCN ở nước ta là một quá trình biến đổi cách mạng toàn điện sâu sắc và triệt để. đó là một quá trình vừa xoá bỏ cái cũ vừa xây dựng cái mới từ gốc đến ngọn. Phải tạo ra cả cơ sở kinh tế lẫn kiến trúc thượng tầng mới tạo ra của cải đời sổng vật chất mới lẫn đời sống tinh thần và văn hoá mới. Do đó trong quá trình đi lên CNXH chúng ta phải tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá đất quan điểm của ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII đã khẳng định Công nghiệp hoá-hiện đại hoá là quá trình chuyển đổi căn bản toàn diện các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ quản lý kinh tế -xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra năng suất lao động xã hội cao . Quan điểm này đã gắn công nghiệp hoá với hiện đại hoá đổng thời đã xác định vai trò khoa học-công nghệ là then chốt đẩy mạnh công nghiệp hoá. Trong điều kiện giao lưu kinh tế giữa các nước chưa được mở rộng quá trình chuyển giao công nghệ giữa các nước chưa phát triển mạnh mẽ phải tự lực cánh sinh thì đó chính là một trình tự hợp lí để tiến hành công nghiệp hoá. Song hiện nay cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đang tác động một cách sâu rộng trên phạm vi toàn thế giới khoảng thời gian để phát minh mới ra đời thay thế phát minh cũ ngày càng .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    205    2    12-12-2023
56    211    0    12-12-2023
24    161    0    12-12-2023
20    159    2    12-12-2023
7    144    0    12-12-2023
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.