tailieunhanh - Đề tài: Quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở Việt Nam.

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá ở việt nam.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiêu luận kinh tế chỉnh trị LỜINÓIĐẦU Hội nghị đại biểu toàn quốc ban chấp hành trung uơng Đảng giữa nhiệm kỳ khoá VII 1-1990 đã nhận định rằng Mặc dù còn nhiều yếu kém phải khắc phục những thành tựu quan trọng đã đạt đuợc đã và đang tạo ra những tiền đề đua đất nuớc sang một thời kỳ phát triển mới đẩy tới một buớc công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nuớc Công nghiệp hoá hiện đại hoá sẽ giúp chúng ta lực mới để tăng truỏng nhanh tốc độ phát triển không những thế nhờ có hiện đại hoá chúng ta có điều kiện đi tắt đón đầu đó là bài toán tổng hợp để giải bài toán phát triển đất nuớc. Nghiên cứu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nuớc trong nền kinh tế là một vấn đề bức xúc nóng bỏng trong nhiều năn nay và đuợc đông đảo các nhà nghiên cứu trong đó có đội ngũ sinh viên quan tâm. Nghiên cứu nhằm nhận thức rõ từ đó đua ra những giải pháp nhằm phát huy sử dụng tối đa mọi nguồn lực trong nuớc và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế phục vụ sự công nghiệp hoá -hiện đại hoá . Cùng với sự nỗ lực cố gắng chung của toàn Đảng toàn dân trong công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế. Là một công dân tuơng lai của đất nuớc em mong muốn đuợc góp phần nhỏ bé của mình nghiên cứu các vấn đề cơ bản về công nghịêp hoá- hiện đại hoá ỏ Việt Nam. Nội dung của đề tài gồm các chuơng sau Chuơng 1 - Tính tất yếu và khách quan của quá trình công nghiệp hoá-hiện đại hoá ỏ Việt Nam. Chuơng 2 - Nội dung các vấn đề cơ bản về công nghiệp hoá- hiện đại hoá ỏ Việt Nam. Chuơng 3 - Kết luận chung về quá trình công nghiệp hoá- hiện đại hoá ỏ Việt Nam. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Tiêu luận kinh tế chỉnh trị CHƯƠNG 1 TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ Ở VIỆT NAM 1- Công nghiệp hoá và tính tất yếu của nó trong quá trình phát triển kinh tế ở việt nam. Nước ta đang trong quá trình chuyển từ một nền kinh tế lạc hậu mang tính chất tự

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.