tailieunhanh - LUẬN VĂN: Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An

Trong xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định: "quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa". Do vậy, Nhà nước ta đã ban hành được rất nhiều các Bộ luật, Luật, Nghị định và các văn bản QPPL trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Các văn bản trên đã và đang từng bước đi vào. | LUẬN VĂN Pháp chế xó hội chủ nghĩa trong xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An Mở đầu 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa Đảng và Nhà nước ta luôn xác định quản lý xã hội bằng pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa . Do vậy Nhà nước ta đã ban hành được rất nhiều các Bộ luật Luật Nghị định và các văn bản QPPL trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội đáp ứng với yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước. Các văn bản trên đã và đang từng bước đi vào cuộc sống góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nhà nước của nhân dân do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên trong thực tiễn áp dụng văn bản QPPL tính pháp chế xã hội chủ nghĩa chưa cao và chưa được chú trọng. Văn bản QPPL khi được ban hành chậm đi vào cuộc sống có những văn bản không có hiệu quả có những văn bản vừa ban hành đã phải sửa đổi bổ sung hoặc bãi bỏ. Điều này dẫn đến tình trạng tính kỷ luật kỷ cương trong xây dựng và ban hành văn bản thực hiện không nghiêm minh. Xuất phát từ yêu cầu đó trong việc xây dựng và ban hành văn bản QPPL nói chung và của UBND cấp tỉnh nói riêng phải tuân thủ pháp chế xã hội chủ nghĩa. Pháp chế xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL phải tuân thủ nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật. Cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản QPPL phải theo đúng trình tự thủ tục đúng thẩm quyền bảo đảm tính hợp hiến hợp pháp và thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành. Do vậy pháp chế xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh có vai trò hết sức quan trọng trong việc thiết lập trật tự kỷ cương trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL. Từ đó góp phần tạo lập sự ổn định trong xây dựng và ban hành văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả văn bản QPPL trong thực tiễn từng bước hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh bảo đảm sự đồng

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.