tailieunhanh - Đề tài: Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI NÓI ĐẦU Trong gần 10 năm trở lại đây nền kinh tế nước ta có sự thay đổi và đạt được nhiều thành tựu to lớn. Để đạt được những thành tựu ấy chúng ta không thể quên được bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế đất nước mà cột mốc của nó là Đại hôi Đảng toàn quốc lần thứ VI 1986 đã làm thay đổi bộ mặt kinh tế Nhà nước . Đối với nước ta từ một nền kinh tế tiểu nông muốn thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu và nhanh chóng đạt đến trình độ của nước phát triển thì tất yêú phải đổi mới. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VIII của Đảng đã khẳng định Xây dựng nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại cơ cấu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lượng sản xuất đời sống vật chất và tinh thần cao quốc phòng an ninh vững chắc dân giàu nước mạnh xã hội công bằng văn minh. Mục tiêu đó là sự cụ thể hoá học thuyết Mác về hình thái kinh tế - xã hội và hoàn cảnh cụ thể của xã hội Việt Nam. Nó cũng là mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá ở nước ta. Đề tài Học thuyết hình thái kinh tế xã hội với việc nhận thức tính tất yếu của con đường lựa chọn xã hội chủ nghĩa vào Việt Nam là một nội dung phức tạp và rộng. Do trình độ hạn hẹp và có hạn trong một bài tiểu luận nên em không tránh khỏi những khiếm khuyết trong việc nghiên cứu. Em rất mong được sự góp ý của thầy giáo cô giáo để bài viết này của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. I. HÌNH THÁI KINH TE XÃ HÔI MÁC- LÊ NIN. Mọi người đều biết trong lịch sử tư tưởng nhân loại trước Mác đã có không ít cách tiếp cận khi nghiên cứu lịch sử phát triển của xã hội. Xuất phát từ những nhận thức khác nhau với những ý tưởng khác nhau mà có sự phan chia lịch sử tiến hoá của xã hội theo những cách khác nhau. Chẳng hạn như nhà triết học duy tâm Hê - ghen 1770 - 1831

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.