tailieunhanh - Lập Trình Web: Lập Trình với CSDL - GV: Trần Đình Nghĩa

Nội dung: mySQL - phpMyAdmin; trình với CSDL mySQL; nối PHP và CSDL; ví dụ; hành. Các bước thao tác CSDL trong PHP: 1. Kết nối với CSDL; 2. Xây dựng câu truy vấn dữ liệu; 3. Thực thi câu truy vấn; 4. Xử lý kết quả trả về từ câu truy vấn; 5. Ngắt kết nối CSDL . | ĐẠI HỌC SÀI GÒN - KHOA CNTT SGU Lập Trình Web THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB Lập Trình với CSDL GV Tr ần Đình Nghĩa tdnghia1977@ 1 Nội dung Mí 1. CSDL mySQL - phpMyAdmin 2. Lập trình với CSDL mySQL 3. Kết nối PHP và CSDL 4. Các ví dụ 5. Thực hành THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB 2 Sử dụng công cụ phpMyAdmin - Xampp phpMyAdmin công cụ dạng web-based để quản lý CSDL mySQL THIẾT KẾ VÀ LẬP TRÌNH WEB KB s KB s localhost http localhost phpmyadmin - Open new phpMyAdmỉn window File Edit View History Bookmarks Tools Help L lMost Visited Graphics kijHTTTQL ỒLTUDW06 Menu Design M others ÉẾ Relax Templates t Web design ÊHCI t 1 Movie Tutorial Hj Lịch phát sóng kênh st. 0 XAMPP for Windows web-dctl07 I Google Grou. X I h XAMPP Version 1 ÍT M http localhost xampp Welcome to XAMPP for Windows Version Co ng ratu IatiOlis You have successfully installed XAMPP on this system Now you can start using Apache and Co. You should first try Status on the left navigation to make sure everything works fine. For Open SSL support please use the test certificate with https or https localhost For this release a special thanks to Uwe steinmann for his excellent development and compilation of all current Special modules Good luck Kay Vogelgesang Kai Oswald Seidler I O OKB s KB s Be Edit Actions MySQL MySQL localhost Server localhost via TCP IP Web server phpMyAdmin Server version Protocol version 10 User root@localhost MySQL charset UTF-8 Unicode utfB cd col 1 information_schema 28 mysql 23 phpmyadmin 3 test webauth 1 Version information Q Documentation Q Wiki ÍĨỈ Official Homepage ChangeLog Subversion Lists Apache Win32 DAV 2 mod_ssl OpenSSL mod_autoindex_color PHP MySQL cl I ent vers I on PHP extension mysql I localhost localhost I php. yd Server localhost http localhost phpmyadmin 2 l Most Visited L Graphics HTTTQL LTUDW06 i Menu Design Mothers L Relax Templates Web design lHCI fôMovie Ể .Net .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.