tailieunhanh - LUẬN VĂN: Thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự ở tỉnh Thanh Hóa

Thực hiện pháp luật là một hiện tượng xã hội mang tính pháp lý. Hiện tượng này trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang trở thành hiện tượng ngày càng phổ biến. Điều đó đã được Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định: "Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và mọi. | LUẬN VĂN Thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự ở tỉnh Thanh Hóa MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Thực hiện pháp luật là một hiện tượng xã hội mang tính pháp lý. Hiện tượng này trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đang trở thành hiện tượng ngày càng phổ biến. Điều đó đã được Hiến pháp năm 1992 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định Nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Các cơ quan nhà nước tổ chức kinh tế tổ chức xã hội đơn vị vũ trang nhân dân và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành hiến pháp và pháp luật đấu tranh phòng ngừa và chống các tội phạm các vi phạm hiến pháp và pháp luật. Mọi hành động xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tập thể và công dân đều bị xử lý theo pháp luật Điều 12 . Trong khoa học pháp lý chuyên ngành lý luận chung về nhà nước và pháp luật từ lâu đã coi hiện tượng thực hiện pháp luật là một trong những đối tượng nghiên cứu của mình. Thực hiện pháp luật nói chung đã trở thành một phạm trù pháp lý cơ bản. Những vấn đề thực hiện pháp luật dường như đã được giải quyết như khái niệm thực hiện pháp luật các dạng thực hiện pháp luật khái niệm áp dụng pháp luật và quy trình các bước áp dụng pháp luật. Song thực hiện pháp luật nói chung cần được cụ thể hoá ở từng lĩnh vực khác nhau của đời sống pháp luật trong điều kiện đổi mới ở nước ta. Thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự là một trong những lĩnh vực cụ thể. Hay nói một cách khác thực hiện pháp luật về thi hành án dân sự là một lĩnh vực thực hiện pháp luật. Nó có khái niệm đặc điểm riêng biệt cần được định nghĩa bổ sung cụ thể hoá lý luận chung và soi rọi vào thực tiễn thực hiện pháp luật. Từ đó đối chiếu đánh giá thực tiễn thi hành án dân sự. Làm cơ sở để đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả của công tác thi hành án dân sự. Trong tổ chức bộ máy nhà nước ta thi hành án dân sự là lĩnh vực hoạt động được chú trọng và là một nhiệm vụ của ngành Tư pháp. Pháp luật .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.