tailieunhanh - GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN part 7

RS (register selection): chọn thanh ghi lệnh (RS = 0) hoặc thanh ghi dữ liệu (RS = 1) R/W: đọc (R/W = 1) hay ghi (R/W = 0) D7 – D4: bus dữ liệu (chế độ 8 bit: 4 bit cao, chế độ 4 bit: dùng cho truyền 4 bit cao và 4 bit thấp). Ngoài ra, bit D7 còn dùng làm ngõ ra cho cờ Busy. D3 – D0: 4 bit thấp trong chế độ 8 bit hay bỏ trống trong chế độ 4 bit. A, K: anode và cathode đèn nền của LCD. Các thành phần chức năng. | Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 - RS register selection chọn thanh ghi lệnh RS 0 hoặc thanh ghi dữ liệu RS 1 - R W đọc R W 1 hay ghi R W 0 - D7 - D4 bus dữ liệu chế độ 8 bit 4 bit cao chế độ 4 bit dùng cho truyền 4 bit cao và 4 bit thấp . Ngoài ra bit D7 còn dùng làm ngõ ra cho cờ Busy. - D3 - D0 4 bit thấp trong chế độ 8 bit hay bỏ trống trong chế độ 4 bit. - A K anode và cathode đèn nền của LCD. Các thành phần chức năng của LCD1602A - Cờ Busy BF - Busy flag Nếu BF 1 LCD đang trong quá trình thực thi một lệnh. Khi đó các lệnh gởi tiếp theo sẽ bị bỏ qua. BF được đọc tại chân D7 khi RS 0 và R W 1. Do đó trước khi thực hiện một lệnh cần kiểm tra BF trước nếu BF 0 thì mới gởi lệnh. - DDRAM Display Data RAM chứa các ký tự sẽ hiển thị trên LCD tối đa là 80x8 bit 80 ký tự . Khi hiển thị ở chế độ 1 dòng địa chỉ của DDRAM có phạm vi từ 00h 4Fh còn khi ở chế độ 2 dòng địa chỉ DDRAM từ 00h 27h cho dòng 1 và 40h 67h cho dòng 2. - Bộ đếm địa chỉ AC - Address Counter dùng để lưu địa chỉ hiện hành của dDrAM và CGRAM có thể thực hiện đọc AC khi RS 0 và R W 1. - CGROM Character Genaration ROM chứa các mô hình ký tự sẽ hiển thị trên LCD bao gồm 192 ký tự 5x7 theo bảng mã ASCII nghĩa là khi DDRAM chứa giá trị 41h tương ứng với mã ASCII của ký tự A thì trên LCD sẽ hiện A trong đó chỉ có các mã từ 00h - 0Fh sẽ không lấy theo mã ASCII mà lấy theo các ký tự đã định nghĩa trong CGRAM. - CGRAM Character Genaration RAM chứa các mô hình ký tự do người sử dụng định nghĩa để hiển thị các ký tự không có sẵn trong CGROM. CGRAM cho phép tạo tối đa 8 ký tự 5x8 xem bảng . Bảng - Các ký tự định nghĩa trong CGRAM DDRAM Địa chỉ CGRAM Dữ liệu CGRAM Ký tự 00h hay 08h 000 000 xxx 1 000 001 xxx 000 010 xxx 000 011 xxx 000 100 xxx 000 101 xxx 000 110 xxx 000 111 xxx Phạm Hùng Kim Khánh Trang 116 Sưu tầm bởi Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 01h hay 09h 001 000 001 001 001 010 001 011 001 100 001 101 001 110 001

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.