tailieunhanh - Các câu hỏi chuyên đề hóa học

Câu 1: So sánh tính bazơ của: NH3, CH3NH2, C6H5NH2. Sắp xếp theo thứ tự độ mạnh tăng dần: A. NH3 | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN