tailieunhanh - ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 (ĐỀ SỐ 10)

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học năm 2011 (đề số 10)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2011 ĐỀ SỐ 10 Câu 1. Khi con lắc đơn dao động với phương trình S 5cos10M mm thì thế năng của nó biến đổi với tần số A. 2 5 Hz B. 5 Hz C. 10 Hz D. 18 Hz Câu 2. Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương có các phương trình dao động thành phần là X1 5cos10nt cm và X2 5cos 10nt cm . Phương trình dao động tổng hợp của vật là A. X 5cos 10nt cm . B. X 5 5 3 cos 10nt cm . C. X 5- 3 cos 10nt cm . D. X 5cos 10nt cm . Câu 3. Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng 10N m vật có khối lượng 25g lấy g 10m s2. Ban đầu người ta nâng vật lên sao cho lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ cho vật dao động chọn gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động trục ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống. Động năng và thế năng của vật bằng nhau vào những thời điểm là A. t k s. B. t Ị s. C. t - k s. D. Một đáp số khác . 80 40 80 20 80 40 Câu 4. Một con lắc đơn được treo tại trần của 1 toa xe khi xe chuyển động đều con lắc dao động với chu kỳ 1s cho g 10m s2. Khi xe chuyển động nhanh dần đều theo phương ngang với gia tốc 3m s2 thì con lắc dao động với chu kỳ A. 0 978s B. 1 0526s C. 0 9524s D. 0 9216s Câu 5. Một vật dao động điều hoà theo phương trình X 4cos 6nt cm. Vận tốc của vật đạt gia trị 12ncm s khi vật đi - 6 qua ly độ cm B. 2cm C. 2V3 cm D. 2V3 cm Câu 6. Một con lắc đơn khối lượng 40g dao động trong điện trường có cường độ điện trường hướng thẳng đứng trên xuống và có độ lớn E m cho g 10m s2. Khi chưa tích điện con lắc dao động với chu kỳ 2s. Khi cho nó tích điện q thì chu kỳ dao động là A. 2 4s B. 2 236s C. 1 5s D. 3s Câu 7. Xét 2 điểm A và B nằm trên cùng phương tuyền sóng AB d. Gọi k là một số nguyên . Chọn câu đúng A. Hai điểm A B dao động ngược pha khi d 2k 1 X. B. Hai điểm A B dao động cùng pha khi d k Ả2 C. Hai điểm A B dao động vuông pha khi d k Ả 4 điểm A B dao động vuông pha khi d 2k 1 Ả4 Câu 8 Sóng truyền trên mặt nước với vận tốc 80cm s. Hai điểm A và B trên phương truyền sóng cách nhau 10cm sóng truyền từ A .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.