tailieunhanh - Đề tài: Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá ở Việt Nam

Lý luận, hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã được thừa nhận Lý luận khoa học và là phương pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, Mác đã chỉ rõ nguồn gốc, động lực bên trong, nội tại của sự phát triển xã hội,. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. PHAN MỞ ĐAU I. TÍNH CAP THIẾT CỦA ĐỂ TẢI Lý luận hình thái kinh tế - xã hội là lý luận cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử do C. Mác xây dựng lên. Nó có vị trí quan trọng trong triết học Mác. Lý luận đó đã đuợc thừa nhận Lý luận khoa học và là phuơng pháp luận cơ bản trong việc nghiên cứu lĩnh vực xã hội. Nhờ có lý luận hình thái kinh tế - xã hội lần đầu tiên trong lịch sử loài nguời Mác đã chỉ rõ nguồn gốc động lực bên trong nội tại của sự phát triển xã hội chỉ rõ đuợc bản chất của từng chế độ xã hội. Lý luận đó giúp chúng ta nghiên cứu một cách đứng đắn và khoa học sự vận hành của xã hội trong giai đoạn phát triển nhất định cũng nhu tiến trình vận động lịch sử nối chung của xã hội loài nguời Song ngày nay. Đứng truớc sự sụp đổ của các nuớc xã hội chủ nghĩa Đông Âu lý luận đó đang đuợc phê phán từ nhiều phía. Sự phê phán đó không phải từ phía kẻ thù của chủ nghĩa Mác mà còn cả một số nguời đã từng đi theo chủ nghĩa Mác. Họ cho rằng lý luận hình thái kinh tế - xã hội của chủ nghĩa Mác đã lỗi thời trong thời đại ngày nay. Phải thay thế nó bằng một lý luận khác chẳng hạn nhu lý luận về các nền văn minh. Chính vì vậy làm rõ thực chất lý luận hình thái kinh tế - xã hội giá trị khoa học và tính thời đại của nó đang là một đòi hỏi cấp thiết . Về thực tiễn Việt Nam đang tiến hành công cuộc xây dựng đất nuớc theo định huớng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc đó đang đặt ra hàng loạt vấn đề đòi hỏi các nhà khoa học trên các lĩnh vực khác nhau phải tập chung nghiên cứu giải quyết. Trên cơ sở làm rõ giá trị khoa học của lý luận hình thái kinh tế - xã hội việc vận dụng lý luận đóvào điều kiện Việt Nam vạch ra những mối liên hệ hợp quy luật và đề ra các giải pháp nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi công cuộc xây dựng đất nuớc Việt Nam thành một nuớc giàu mạnh xã hội công bằng văn minh cũng là một nhiệm vụ thực tiễn đang đặt ra. 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.