tailieunhanh - Đề tài “Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta’’

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta’’', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Ò án kinh tẻ chính trí LỞI MỞ Xu Như mọi người đã biết kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của văn minh nhân loại. Từ trước đến nay nó tổn tại và phát triển chủ yếu ở các nước chủ nghĩa tư bản là nhân tố quyết định sự tổn tại và phát triển của chủ nghĩa tư bản. Chủ nghĩa tư bản đã biết lợi dụng tối đa ưu thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm năng kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận và một cách khách quan nó thúc đẩy lực lượng sản xuất của xã hội phát triển mạnh mẽ. Ngày nay kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đã đạt tới giai đoạn phát triển khá cao và phổn thịnh trong các nước tư bản phát triển. Từ đại hội IV của Đảng năm 1986 đất nước ta thực hiện đường lối đổi mới chuyển từ co chế tập trung quan liêu bao cấp sang co chế thị trường có sự quản lý của nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Để đạt được mục tiêu đã đề ra trong điều kiện kinh tế thị trường hon 10 năm qua đất nước đã vượt qua bao khó khăn thử thách giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội trong đó có lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên trong các V ăn kiện của Đảng tại đại hội lần thứ VII VIII đã đề cập đến 4 nguy co thách thức đối với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa ở nước ta trong đó chệch hướng xã hội chủ nghĩa có thể coi là nguy co lớn nhất. Vì vậy khả năng định hướng xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường nước ta có trở thành hiện thực hay không trước hết phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo kinh tế của Đảng và nhà nước là nhân tố quyết định nhất bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường cũng như toàn bộ sự nghiệp phát triển của đất nước. Ngày nay trong nền kinh tế thị trường hiện đại với sư phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ nếu không có sự can thiệp của nhà nước thì không thể giải quyết được nhiều vấn đề kinh tế lớn có tầm cỡ quốc gia quốc tế . Vì thế kết hợp hài hoà giữa sự vận hành .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.