tailieunhanh - Đề tài “Một số vấn đề cơ bản về lãi suất tiền gửi ngân hàng thương mại”

Lãi suất là một phạm trù kinh tế mang tính chất tổng hợp đa dạng và phức tổng hợp và phức tạp cuả lãi suất xuất phát từ khái niệm:”lãi suất không có gì khác hơn là một giá cả -giá thuê vốn”. Lãi suất là một khái niệm luôn phát triển ,nó luôn gắn với một nền kinh tế ở một thời điểm lịch suất có tác động rất lớn đến nền kinh tế của đất nước,và nó là một công cụ trong phát triển kinh tế và đồng thời lại là một công cụ kìm hãm của chính sự phát triển ấy,tuỳ. | Ngân hàng trở thành trung gian thanh toán lớn nhất ,hiện nay ở hầu hết các quốc mặt khách hàng ,ngân hàng thực hiện thanh toán giá trị hàng hóa và dịch vụ. Để việc thanh toán nhanh chóng ,thuận tiện và tiết kiệm chi phí,ngân hàng đưa ra cho khách hàng nhiều hình thức thanh toán như thanh toán bằng séc , ủy nhiệm chi,nhờ thu,các loại thẻ cung cấp mạng lưới thanh toán điện tử,kết nối các quỹ và cung cấp tiền giấy khi khách hàng cần .Các ngân hàng còn thực hiện thanh toán bù trừ với nhau thông qua ngân hàng Trung Ương hoặc thông qua các trung tâm thanh toán .Công nghệ thanh toán qua ngân hàng càng đạt hiệu quả cao khi quy mô sử dụng công nghệ đó càng được nở vậy ,công nghệ thanh toán hiện đại qua ngân hàng thường được các nhà quản lý tìm cách áp dụng rộng hình thức thanh toán được chuẩn hóa góp phần tạo tính thống nhất trong thanh toán không chỉ giữa ngân hàng trong một quốc gia mà còn giữa các ngân hàng trên thế trung tâm thanh toán quốc tế được thiết lập đã làm tăng hiệu quả của thanh tóan qua ngân hàng,biến ngân hàng trở thành trung tâm thanh toán quan trọng và có hiệu quả ,phục vụ đắc lực cho nền kinh tế toàn cầu.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.