tailieunhanh - Đề tài: “Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề”

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. Lồi MỎ ĐẦU Trong những năm qua nền kinh tế nước ta dần dần chuyển nền kinh tế từ kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường nhiều thị trường của nước ta đã từng bước được hình thành và phát triển song trình độ phát triển còn thấp so với các nước và sự phát triển của nó còn thiếu đổng bộ. Một trong những thị trường được hình thành đó là thị trường sức lao động hay còn gọi là thị trường lao động . Cho đến nay vẫn còn chưa có nhận thức rõ và thống nhất về thị trường sức lao động. Trước đổi mới chúng ta hầu như không thừa nhận thị trường sức lao động. Trong điều kiện hiện nay việc thừa nhận nó là tất yếu. Bộ Luật Lao động đã được ban hành ngày 23 6 1994 và tiếp đó là một loạt các nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động đã có những tác động tích cực đến việc hình thành khuôn khổ pháp lý cho thị trường này. Sức lao động được coi là một hàng hoá đặc biệt tiền lương được coi là mức giá của sức lao động và được quyết định bởi sự thoả thuận giữa hai bên. Cả người lao động và người sử dụng lao động đều có những quyền cơ bản đảm bảo cho việc tham gia thị trường lao động. Để hiểu rõ hơn vấn đề nên em chọn nghiên cứu đề tài Hãy chứng minh sức lao động là hàng đặc biệt ý nghĩa nghiên cứu vấn đề 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. NỘI DUNG I. sự CHUyỂN HGÁ sức LAG ĐỘNG THÀNH HÀNG HGÁ 1. Khái niệm sức lao động Sức lao động là toàn bộ thể lực và trí lực tổn tại trong co thể con người nó được vận dụng vào quá trình lao động sản xuất. 2. Những điều kiện biến sức lao động thành hàng hoá Trong bất kỳ xã hội nào sức lao động cũng đều là yếu tố hàng đầu của quá trình lao động sản xuất. Nhưng không phải bao giờ sức lao động cũng là hàng hoá. Sức lao động chỉ biến thành hàng hoá khi có hai điều kiện sau Một là người lao động phải được tự do về thân thể do đó có khả năng chi phối sức lao động của mình. Sức lao .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.