tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p10

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p10', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT CÀI OẠI HMH PIAVIR Một sô giao diện trên đĩa CD-ROM được thiết kế bang Flash nên nếu bạn không cô Flash 5 kết qua không hiên thị. Cac ban can phai cai đat chượng trình Flash hay Flash Playêr đê cô thê xêm được cac hình anh động nay. Đê cai đat Flash Playêr chung ta tiến hanh như sau Chọn Start Run cưa sô Run xuất hiên Nhấp chuôt vàô nut Brôwsê chỉ đưông dan tôi chượng trình cai đat trên đĩa CD-ROM. cưa sô Brôwsê xuất hiên. Nhấp chuôt vaô mui tên hưông xuông trông muc Look in chỉ đưông dan tôi chượng trình cai đat FlashPlayêr trông thư muc Chuong trinh Flash Player 5 trên ô đĩa CD-ROM TỦ SÁCH STK ĐT 088334168-0903728344 16 BIỆN SOẠN KỸ SỪ PHẠM QỦANG HỦY THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT Nhấp đúp chuột vào thư mục Flash Player 5 hay chon Flash Player 5 sau độ nhấp chuột vào nút Open. Lấn lượt cài đàt InstallAXFlash5 và flash32 nhấp đúp vào InstallAXFlash5 hay chon InstallAXFlash5 sau đo nhấp chuọt vào nút Open. TỦ SÁCH STK ĐT 088334168-0903728344 17 BIỆN SOẠN KỸ SỪ PHẠM QỦANG HỦY THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT Cửa so Run xuất hiện trở lai nhấp OK để tiếp tục. Cửa so Flash 5 ActivexX Control Installer xuất hiện nhấp chuột vao nut Yểs để tiếp tuc. Cửa so Flash 5 ActivexX Control Installer xuất hiện vởi thong bao tiến trình cai đat đa xong. Nhấp chuọt vao nut OK để kết thuc tiện trình cai đat. Bửởc kế tiếp tiếp tuc cai đất flash32. Nhấp đup chuôt vấo flash32 trong cửa so Browsệ hay nhấp chuôt chon flash32 sau đo nhấp chuôt vao nut Open. Cửa so Run xuất hiện. Nhấp chuôt vao nut OK đệ tiệp tuc. Cửa so Installing Flash Player xuất hiện TỦ SÁCH STK ĐT 088334168-0903728344 18 BIỆN SOẠN KỸ SỪ PHẠM QỦANG .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.