tailieunhanh - SỐ 1 - QUYỀN BÌNH ĐẲNG

Quyền không bị phân biệt đối xử, được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật đồng thời được coi như một trong các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về quyền con người, do đó được đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp trong tất cả các văn kiện quốc tế về quyền con người. Quyền này gồm ba khía cạnh liên kết với nhau (mà đôi khi được đề cập như các quyền hàm chứa (unenumerated rights), đó là: (i) không bị phân biệt đối xử, (ii) được thừa nhận tư cách con người (thể. | SỐ 1 - QUYỀN BÌNH ĐẲNG Quyền không bị phân biệt đối xử được thừa nhận và bình đẳng trước pháp luật đồng thời được coi như một trong các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế về quyền con người do đó được đề cập trực tiếp hoặc gián tiếp trong tất cả các văn kiện quốc tế về quyền con người. Quyền này gồm ba khía cạnh liên kết với nhau mà đôi khi được đề cập như các quyền hàm chứa unenumerated rights đó là i không bị phân biệt đối xử ii được thừa nhận tư cách con người thể nhân trước pháp luật và iii có vị thế bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ một cách bình đẳng. Quy định về quyền này đầu tiên được đề cập trong các Điều 1 2 6 7 8 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền UDHR sau đó được tái khẳng định trong các Điều 2 3 16 và 26 ICCPR cụ thể như sau Về khía cạnh thứ nhất Điều 1 UDHR nêu rõ mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và các 2 UDHR quy định mọi người đều được hưởng tất cả các quyền và tự do. mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào về chủng tộc màu da giới tính ngôn ngữ tôn giáo quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội tài sản thành phần xuất thân hay các địa vị khác. Ngoài ra Điều này cấm phân biệt đối xử dựa trên địa vị chính trị pháp lý của quốc gia hoặc lãnh thổ bất kể là lãnh thổ độc lập uỷ trị quản thác chưa được tự quản hay đang phải chịu bất kỳ hạn chế nào khác về chủ quyền. Hai điều kể trên của UDHR được nhắc lại và cụ thể hóa trong các Điều 2 và 3 ICCPR. Theo Điều 2 ICCPR các quốc gia thành viên Công ước cam kết tôn trọng và bảo đảm cho mọi người trong phạm vi lãnh thổ và thẩm quyền tài phán của mình các quyền đã được công nhận trong Công ước mà không có bất kỳ sự phân biệt nào về chủng tộc màu da giới tính ngôn ngữ tôn giáo quan điểm chính trị hoặc quan điểm khác nguồn gốc dân tộc hoặc xã hội tài sản thành phần xuất thân hoặc địa vị khác Khoản 1 . Các Khoản 2 và 3 Điều này đề cập đến nghĩa vụ của các quốc gia thành viên phải tiến hành các biện pháp cần thực hiện các quyền

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
12    257    0    27-02-2024
9    206    0    27-02-2024
37    224    1    27-02-2024
34    186    1    27-02-2024
7    156    0    27-02-2024
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.