tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p9

Ngoài chương trình chính cần phải cài đặt để tự học, các bạn cần phải cài đặt hai chương trình sau: • • Chương trình Acrobat để xem các file hướng dẫn. Chương trình Flash Player để xem các ảnh động trên đĩa được thiết kế bằng chương trình Flash. Chọn Start Run Cửa sổ Run xuất hiện Nhấp chuột vào nút Browse chỉ đường dẫn tới chương trình cài đặt trên đĩa CD-ROM. Cửa sổ Browse xuất hiện | THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT Ngoài chương trình chính can phải cài đặt để tự học các ban cần phải cài đặt hài chương trình sau Chương trình Acrobat để xem các file hương dàn. Chương trình Flash Player để xem càc ành đọng trển đĩà đươc thiết kế bàng chương trình Flàsh. CÀI ĐẶT CHựơlMC TRI1WH ACROBẠT Chọn Start Run cưà so Run xuất hiển Nhấp chuọt vào nut Browse chỉ đương dàn tơi chương trình cài đàt trển đĩà CD-ROM. cưà so Browse xuất hiển. TỦ SÁCH STK ĐT 088334168-0903728344 11 BIỆN SOẠN KỸ SỪ PHẠM QỦANG HỦY THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT Nhấp chuột vào mui tên hướng xuong trong mục Look in để chỉ đường dẫn tới chướng trình cài đàt Ar500ênu trong thư mục Chuong trinh Ar500enu trên ộ đĩà CD-ROM Nhấp đup chuột vào file Ar500enu hày chon Ar500enu sau đo nhấp chuột vào nut Open. cưà so Run xuất hiên Nhấp chuọt vào nut OK để tiếp tuc TỦ SÁCH STK ĐT 088334168-0903728344 12 BIỆN SOẠN KỸ SỪ PHẠM QỦANG HỦY THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT Một cửa so co tên Unpacking Acrobat Reader xuất hiện với vệt xanh chạy tử trai sang phai cho thay tiến trình bung file. Ket thuc tiến trình nay cửa so Setup xuất hiện Setup Acrobat Reader Setup is preparing the InstallShield R Wizard which will guide you through the rest of the setup process. Pleas ait. 99 Sau khi chay tới 100 cửa so Acrobat Reader Setup xuất hien Nhấp chuọt vao nut Next để xuất hiẹn Cửa so Choose Destination Location xuất hien. TỦ SACH STK ĐT 088334168-0903728344 13 BIEN SOAN KỸ SỪ PHAM QỦANG .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.