tailieunhanh - SỐ 2 - QUYỀN SỐNG

Quyền sống (right to life) đầu tiên được đề cập trong Điều 3 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền (UDHR). Điều này gắn kết quyền sống với các khía cạnh có liên quan khác thành một quyền gọi là quyền sống, tự do và an ninh cá nhân. Điều 6 ICCPR cụ thể hóa quy định về quyền sống trong Điều 3 UDHR, theo đó: Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện (Khoản 1). Các Khoản 2,. | SỐ 2 - QUYỀN SỐNG Quyền sống right to life đầu tiên được đề cập trong Điều 3 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân gắn cạnh quyền ninh quyền UDHR . Điều này quyền sống với các khía liên quan khác thành một là quyền sống tự do và an nhân. kết có gọi cá Điều 6 ICCPR cụ thể định về quyền sống trong hóa quy Điều 3 UDHR theo đó Mọi người đều có quyền cố hữu là được sống. Quyền này phải được pháp luật bảo vệ. Không ai có thể bị tước mạng sống một cách tuỳ tiện Khoản 1 . Các Khoản 2 3 4 5 6 Điều này quy định các nguyên tắc cơ bản trong việc áp dụng hình phạt tử hình ở những nước còn duy trì hình phạt này có thể tóm tắt như sau i chỉ được phép áp dụng hình phạt tử hình đối với những tội ác nghiêm trọng nhất căn cứ vào luật pháp hiện hành tại thời điểm tội phạm được thực hiện ii việc áp dụng hình phạt tử hình không được trái với những quy định của ICCPR và của Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng iii hình phạt tử hình chỉ được thi hành trên cơ sở bản án đã có hiệu lực pháp luật do một toà án có thẩm quyền phán quyết iv Bất kỳ người nào bị kết án tử hình đều có quyền xin và quyền được xét ân giảm hoặc thay đổi mức hình phạt v Không áp dụng hình tử hình với người dưới 18 tuổi và không được thi hành án tử hình đối với phụ nữ đang mang thai vi Không được viện dẫn Điều 6 để trì hoãn hoặc ngăn cản việc xoá bỏ hình phạt tử hình. Bên cạnh ICCPR một số công ước quốc tế khác về quyền con người cũng đề cập đến quyền sống trong đó bao gồm Công ước về quyền trẻ em1 1 Công ước về ngăn ngừa và trừng trị tội diệt chủng2 2 Công ước về trấn áp và trừng trị tội ác a-pác-thai3 3 . Ngoài những khía cạnh đã nêu cụ thể ở Điều 6 ICCPR trong Bình luận chung số 6 thông qua tại phiên họp lần thứ 16 năm 1982 HRC đã giải thích thêm một số khía cạnh liên quan đến ý nghĩa và nội dung của quyền sống có thể tóm tắt những điểm quan trọng như sau Thứ nhất quyền sống là một quyền cơ bản của con người mà trong bất cứ hoàn cảnh nào kể cả trong tình trạng khẩn cấp của quốc gia cũng không thể bị vi phạm. đoạn 1 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.