tailieunhanh - Đề tài: Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa văn hoá dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người | Để có thể xây dựng Đảng vững mạnh thì đội ngũ đảng viên phải trong sạch,phải thưỡng xuyên tiến hành tự kiểm điểm bản thân ,và tự kiểm điểm chính trong nội bộ Đảng,điều này đã được Đảng ta thực hiện một cách hết sức nghiêm túc trong các kỳ đại hội,cũng như là trong Đảng bộ và chi bộ đảng,như trong đại hội Đảng lần thứ X tổng bí thư Nông Đức Mạnh đã thẳng thắn thừa nhận trong 5 năm sau kỳ đại hội IX còn nhiều yếu kém ,tồn tại nhiều khuyết điểm mà theo ông nguyên nhân chính là tư duy của Đảng trên một số lĩnh vực chậm đổ mới ,sự chỉ đạo chưa tốt,nhất là trong ba lĩnh vực :Xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ;tạo bước chuyển mạnh về phát triển nguồn nhân lực ;đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị .Một bộ phận cán bộ đảng viên ,kể cả một số bộ phận chủ chốt yếu kém về phẩm chất ,năng lực ,tinh thần và trách nhiệm.“Những khuyết điểm nói trên thuộc về trách nhiệm lãnh đạo ,chỉ đạo của ban chấp hành Trung Ương,trực tiếp là của Bộ Chính Trị,Ban bí TƯ xin tự phê bình nghiêm túc về những khuyết điểm của mình trước đại hội và trước nhân dân”,Tổng bí thư Nông Đức Mạnh tự kiêm điểm phải được thực hiện từ chính mỗi đảng viên cho đến các cấp cao hơn,và phải được thực hiện một cách thường xuyên thì từ đó mới đạt được hiệu quả đó chính là sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh “Trong Đảng phải thực hành dân chủ rỗng rãi ,thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và phát triển sự đoàn kết thống nhất của Đảng ”.việc thưỡng xuyên tự đổi mới và chỉnh đốn Đảng là tất yếu,cả hai đều như nhau,để thực hiện quyết tâm phấn đấu theo tư tưởng Hồ Chí Minh làm cho Đảng ta ngày càng xứng đáng là một Đảng đạo đức và văn minh,nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của ĐCSVN đã ghi “Tiếp tục tự đổi mới ,tự chỉnh đốn Đảng,tăng cường bản chất giai cấp công nhân và tiên phong,nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng;xây dựng Đảng thật trong sạch ,vững mạnh về chính trị ,tư tưởng ,tổ chức,có bản lĩnh chính trị vững vàng,có đạo đức cách mạng trong sáng,có tầm chí tuệ cao,có phương thức lãnh đạo khoa học,luân gắn bó với nhân dân”.

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.