tailieunhanh - GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN part 6

Họ vi điều khiển MCS-51 do Intel sản xuất đầu tiên vào năm 1980 là các IC thiết kế cho các ứng dụng hướng điều khiển. Các IC này chính là một hệ thống vi xử lý hoàn chỉnh bao gồm các các thành phần của hệ vi xử lý: CPU, bộ nhớ, các mạch giao tiếp, điều khiển ngắt. MCS-51 là họ vi điều khiển sử dụng cơ chế CISC (Complex Instruction Set Computer), có độ dài và thời gian thực thi của các lệnh khác nhau. . | Ph ạm Hùng Kim Kh ánh Trang 96 co in R5 RN1 VCC ọ D6 D7 D8 D9 D10 D11 D5 3 ĩ. LED 3 ĩ. LED 3 ĩ. LED 1 ĩ. LED 1 ĩ. LED 3 - LED 3 - LED 3 ĩ. D12 LED 21 22 23 24 25 26 27 28 10 11 12 13 14 15 16 17 30 29 U2 A8 AD0 A9 AD1 A10 AD2 A11 AD3 A12 AD4 A13 AD5 A14 AD6 A15 AD7 RXD TXD INT0 INT1 T0 T1 WR RD ALE PROG XTAL1 XTAL2 PSEN ẼÃ VPP RST AT89C51 39 38 37 36 35 34 33 32 2 3 2 5 h 7 8 19 18 Ễ S 9 1 2 3 4 5 6 7 8 16 15 14 13 12 11 10 9 Hình - Kết nối Led đơn với AT89C51 Giáo trình vi điều khiển Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 Suu tầm bởi Giáo trình Vi điều khiển Các ứng dụng dựa trên vi điều khiển MCS-51 Ví dụ Xét sơ đô kêt nôi Led như hình . Viêt chương trình điều khiên Led sáng tuần tự từ trái sang phải mỗi lần 1 Led. Giải Các Led nôi với Port 0 của AT89C51 P0 khi dùng như các cổng nhập xuất thì cần phải có điện trở kéo lên nguôn nên muôn Led sang thì phải gởi dữ liệu ra P0. Theo sơ đô mạch Led sang khi các bit tương ứng tại P0 là 0. Yêu cầu điều khiên Led sang từ trái sang phải theo thứ tự lần lượt từ đên nên dữ liệu gởi ra là - Lần 1 1111 1110b 0FEh - sáng - Lần 2 1111 1101b 0FDh - Lần 3 1111 1011b 0FBh - Lần 4 1111 0111b 0F7h - Lần 5 1110 1111b 0EFh - Lần 6 1101 1111b 0DFh - Lần 7 1011 1111b 0BFh - Lần 8 0111 1111b 7Fh - Lần 9 quay lại giông như lần 1 Chương trình thực hiện như sau 1 Led trái MOV DPTR MaLed Main MOV R7 0 Loop MOV A R7 MOVC A @A DPTR MOV P0 A CALL Delay INC R7 CJNE R7 8 Loop SJMP main MaLed DB 0FEh 0FDh 0FBh 0F7h Delay MOV TMOD 01h MOV TH0 HIGH -50000 MOV TL0 LOW -50000 SETB TR0 JNB TF0 CLR TF0 DPTR chứa vị trí bảng mã Led Phần tử đầu tiên của bảng mã Đọc bảng mã Chuyển vào P0 để sáng Led Chờ để mắt người có thể thấy Chuyển qua trạng thái kế Đã hết bảng mã thì lặp lại 0EFh 0DFh 0BFh 7Fh Chờ 50 ms Phạm Hùng Kim Khánh Trang 97 Sưu tầm bởi .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.