tailieunhanh - Đề tài: “Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay”

Từ Đại hội Đảng VI (1986) Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cần phải đổi mới nền kinh tế đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng Xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1992 đường lối đó đã được cụ thể hoá. | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. LỜI MỞ ĐAU Từ Đại hội Đảng VI 1986 Đảng cộng sản Việt Nam đã chỉ rõ cần phải đổi mới nền kinh tế đó là chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị truờng theo định huớng Xã hội chủ nghĩa. Đến năm 1992 đuờng lối đó đã đuợc cụ thể hoá. Khi nghiên cứu xã hội Tu bản Các Mác phát hiện ra mâu thuẫn cơ bản của xã hội Tu bản là mâu thuẫn giữa tính chất xã hội hoá của sản xuất với chế độ chiếm hữu tu nhân Tu bản chủ nghĩa mâu thuẫn đó là cơ sở sâu xa làm nảy sinh các mâu thuẫn khác và quy định sự vận động và phát triển của xã hội Tu bản. Từ đó Các Mác đã đi đến dự báo về sự thay đổi chế độ chiếm hữu tu nhân Tu bản chủ nghĩa bằng chế độ công hữu. Sau này khi nghiên cứu vấn đề này Lênin đã chỉ ra sự thay thế đó không thể tiến hành một sớm một chiều mà đó là cả một quá trình lâu dài phức tạp. Ta biết rằng vấn đề kinh tế là vấn đề tiên quyết làm thay đổi các vấn đề khác do vậy Đảng ta chỉ ra rằng sự phù hợp giữa lực luợng sản xuất với quan hệ sản xuất là một vấn đề cực kì quan trọng trong giai đoạn hiện nay giai đoạn đi lên Chủ nghĩa xã hội. Đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn thì cần hiểu rõ và áp dụng sáng tạo quy luật trên vào điều kiện cụ thể của Việt Nam. Do vậy việc nghiên cứu quy luật này là một vấn đề hết sức cần thiết. Chính vì vậy mà em đã quyết định chọn đề tài Quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất và vận dụng vào xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay . Tuy nhiên trình độ nhận thức hiểu biết về mọi mặt còn hạn chế nên không tránh khỏi sai sót. Em mong nhận đuợc sự chỉ bảo của thầy cô và ý kiến đóng góp của bạn đổng học. Em xin chân thành cảm ơn 1 Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. I. DAT VAN ĐỀ. Xã hội loài người muốn tổn tại và phát triển không thể không sản xuất ra của cải vật chất mà trình độ phát triển của nó được biểu hiện chính bởi phương thức sản xuất trong

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.