tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p7

Tham khảo tài liệu 'quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p7', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT Một trong những vấn đề gây rắc rối với người dung khi sử dụng đĩa CD-ROM lâ thiếu phân hường dân sữ dụng. Trong phân nây cắc ban độc đước hường dân câc câi đặt cân thiết đề sử dụng tot đĩâ CD-ROM nây. ÀI OẠT FO1WT HỆ Câc đĩâ CD-ROM do tu sâch STK biền soạn chu yếu sử dụng font chữ VNI chu yếu lâ VNI-TIME câc bân cân tiến hânh câi đât font nây vâo trong mây đế xếm. Trong đĩâ CD tu sâch STK co đế câc font cân thiết trong thư muc Font. Ngoâi trâ câc bân nến co câc chường trình quân ly bân phím như Viếtwârế Viếtkếy Câc bước tiến hânh câi đât Font như sâu Tư mân hình Windows tiến hânh chon Start Settings Control Panel. Can chù y la Tùy theo ban dung Windows 95 Windows 98 Winme Windows 2000 hay Windows XP ma giao diện tren man hình may tính cùa cac ban co htfi khac so với phan hướng dan nay. Ớ đây chùng toi sử dung Windows 98 Cưâ so Control Panel xuất hiến TỦ SÁCH STK ĐT 088334168-0903728344 1 BIEN SOAN KỸ SỪ PHAM QỦANG HỦY THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT Trong cửa so này nhấp chuột vào biểu tượng Fonts Cửa so Fonts xuất hiển Nhấp chon File Install New Font. . .trong cửa so này Cửa so Add Fonts xuất hiển. Trong cửa so nay nhấp chuọt vao mui tển hửông xuong ợ muc Driver để chon đửông dan tôi thử muc Font trển đĩa CD-ROM hay môt thử muc nao trển o đĩa cứng ma ban biết co chửa Font dung trển đĩa Ở đay dung font VNI-Timể . TỦ SÁCH STK ĐT 088334168-0903728344 2 BIỆN SOẠN KỸ SỪ PHẠM QỦANG HỦY THE GIỚI ĐIỆN TỪ VA TIN HOC - GIAO TRÌNH ĐIỆN TỪ HƯỚNG DAN CAI ĐẶT Giả sử ở đây chung ta chọn thư mục chứa font ở ổ đĩa g và thư mục chứa font la VN-FONTS Luc nay trong khung List of fonts xuat hiện danh sach font can cai đat nhap chuột kết hởp vởi phím Ctrl đệ lan lứởt chon cac font đệ cai đat vao hệ thong. Ớ đay ta nhấp chuôt vao nut Select All chon hết cac font trong thứ muc nay đế cai đat font vao hệ thong. Mot vệt sang xuat hiện trong khung List of fonts cho biết cac font đa đứởc

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    71    0    29-09-2022
21    7    1    29-09-2022
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.