tailieunhanh - Đề tài “Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam”.

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài “phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội đảng ix đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển kt-xh ở trong thời kỳ quá độ lên cnxh ở việt nam”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. PHAN MỞ DAU Thời kỳ quá độ là thời kỳ mô hình kinh tế tập trung quan niêu bao cấp bộc lộ một cách toàn diện mặt tiêu cực của nó mà hậu quả tập trung là cuộc cách mạng kinh tế-xã hội sâu sắc vào cuối những năm 1970 đầu những năm 1980. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ năm của Đảng cộng sản Việt Nam đã đánh giá tình hình đất nuớc đặc iệt là trong lĩnh vực kinh tế luôn luôn ở tình trạng trì trệ chậm phát triển đời sống nhân dân gặp rất nhiều khó khăn tình hình trì trệ ấy có nguyên nhân khách quan khách quan nhu nền kinh tế đang gánh chịu những hậu quả hết sức nặng nề của chiến tranh lâu dài viện trợ từ bên ngoài giảm so với thời kỳ trong chiến tranh nhung nguyên nhân chủ yếu làm trầm trọng thêm tình hình khó khăn về kinh tế và xã hội vẫn là mô hình kinh tế không phù hợp với quy luật kinh tế khách quan. Chính những khó khăn của đất nuớc buộc Đảng ta phải suy nghĩ phân tích tình hình nguyên nhân tìm tòi các giải pháp trong đó Đảng ta đã khẳng định sự cần thiết của nền kinh tế nhiều thành phần đây là mô hình kinh tế đuợc xây dựng trên cơ sở tổng kết thực tiễn xây dựng CNXH ở nuớc ta vận dụng một cách sáng tạo những quan điểm của Lênin về chính sách kinh tế mới vào điều kiện lịch sử ở nuớc ta và thế giới ngày nay đặc biệt là từ khi Liên Xô và các nuớc XHCN ở Đông âu sụp đổ. Thực hiện mô hình kinh tế mới nhằm mục tiêu căn bản cấp thiết là tăng nhanh lực luợng sản xuất từng buớc cải thiện đời sống nhân dân tạo cơ sở vật chất và xã hội cho việc từng buớc hoá nền sản xã hội. Chính trong sự cấp thiết về tầm quan trọng của vấn đề cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nuớc ta mà em đã chọn đề tài Phân tích cơ cấu kinh tế nhiều thành phần ở nước ta mà đại hội Đảng IX đã nêu và ích lợi của việc sử dụng nó vào việc phát triển KT-XH ở trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở Việt Nam . Em hi vọng bài viết của em sẽ nhận đuợc sự đánh giá và góp ý của thầy để đề án đuợc hoàn thiện hơn. Em xin chân thành

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.