tailieunhanh - Giáo án Giải tích 12 ban tự nhiên : Tên bài dạy : LUYỆN TẬP khảo sát hàm phân thức hữu tỉ

I. Mục tiêu: 1. Về kiến thức: Phát biểu được các bước khảo sát hàm phân thức hữu tỉ, các đặc điểm riêng và dạng đồ thị. 2. Về kĩ năng: Rèn luyện được kĩ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị phân thức hữu tỉ, viết phương trình tiếp tuyến. 3. Về tư duy thái độ: Nghiêm túc, cẩn thận, chính xác, logic II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh: GV: Bảng phụ H | LUYỆN TẬP khảo sát hàm phân thức hữu tỉ I. Mục tiêu 1. về kiến thức Phát biểu được các bước khảo sát hàm phân thức hữu tỉ các đặc điểm riêng và dạng đồ thị. 2. Về kĩ năng Rèn luyện được kĩ năng khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị phân thức hữu tỉ viết phương trình tiếp tuyến. 3. Về tư duy thái độ Nghiêm túc cẩn thận chính xác logic II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh GV Bảng phụ HS Thước kẽ thước vẽ đồ thị. III. Phương pháp Hoạt động nhóm luyện tập IV. Tiến trình bài học 1. Ổn định lớp 2. Kiểm tra bài cũ Câu 1 Nêu các bước khảo sát hàm phân thức hữu tỉ Câu 2 Viết PTTT của hàm số y f x tại điểm M0 x0 y0 3. Bài mới HOẠT ĐỘNG1 Giải bài tập 53 SGK Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh GV chia lớp học thành 2 nhóm nhóm 1 và 2 GV Giao nhiệm vụ HS Nhóm 1 và 2 nhóm 1 làm bài tập 53 thực hiện nhiệm vụ a b nhóm 2 làm bài được giao. tập 56 a b HS Trong nhóm GV Cho đại diện thảo luận tìm nhóm trình bày. phương pháp giải sau đó cử đại diện trình bày. Ghi bảng x 1 Bài 53 y x - 2 a Khảo sát hàm số trên. TXĐ D R 2 lim y x 2 r lim y X x 2 x 2 là tiệm cận đứng. lim y lim y 1 x x x - y 1 là tiệm cận ngang. y - x - 2 0 với x 2 BBT x -ro -ro 2 ro y y 1 ro 1 -OT Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó . ĐĐB í0. - 2 ì. -10 . 1 -2 . GV Gọi HS các nhóm nhận xét sau đó GV hoàn chỉnh bài dạy ở phần ghi .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.