tailieunhanh - Quá trình hình thành giáo trình sử dụng action script để hình thành chuyển động kép p6

Mở các frame của đoạn phim bạn thiết lập để in. 2. Chọn keyframe mong muốn trong Timeline mà bạn muốn có thể in ra và bảo đảm rằng frame đó đã có nhãn #p. Nếu bạn không xác định frame để in thì theo mặc định tất cả các frame sẽ được in. 3. Chọn frame, Instance Button hoặc Instance Movie Clip mà bạn sẽ gán Action Print. Mỗi Action Print chỉ thiết lập một Timeline có thể in. 4. Chọn trên trình đơn Window Actions để hiển thị bảng Actions. | GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 12 Gán một Action Print cho một Button Frame hoặc đoạn Movie Clip 1. Mở các frame cua đoạn phim ban thiết lập để in. 2. Chon keyframe mong muon trong Timeline má bạn muon co thể in ra vá báo đám ráng frame đo đa co nhán p. Neu ban khong xác định frame đe in thì theo mác định tất cá các frame se được in. 3. Chon frame Instance Button hoác Instance Movie Clip ma ban se gán Action Print. Moi Action Print chỉ thiết láp một Timeline co the in. 4. Chon tren trình đôn Window Actions đe hien thị báng Actions. 5. Trong danh sách Toolbox nhấp chuọt váo danh muc Actions đe hien thị Action vá nhấp đup chuôt váo chon Action Print. Flash se chen Action Print váo trong danh sách Actions. 6. Đối vởi muc Print chon kieu in cho frame lá Vector hay Bitmap As Vectors in ra các frame co chat lượng cao nhưng khong co đo trong snot. Các đoi tượng co hiệu ứng trong suot vá máu khong the in ra vôi kieu chon náy. Máy in khong the hieu Channel Alpha xác định hiẹu ứng cho dư liêu Vector. As Bitmap in ra hieu ứng máu vá trong snot trong Channel Alpha. Tuy chon náy co the in ra máy in co đo phán giai cao nhất. 7. Xác định Timeline cua đoan phim in ra chon tuy chon Location TU SACH STK - THE GIOI Đồ HOA 280 BIEN SOAN KS PHAM QUANG HUY GIAO TRÌNH THIET KE WEB PHAN LY THUYET - Tự HOC MACROMEDIA FLASH BANG HÌNH ANH CHƯONG 12 Level Xác định chỉ sô mức độ cua Timeline hoặc đoạn phim được nạp về. Sử dụng biểu thức đề xác định cáp độ chon Expression vá nháp váo một biềụ thức. Target Nháp váo đứông dán đến đoán phim đích hoác nháp chuOt váo nut Tárget Páth tái goc phái dượi vá dung họp thoái Insert Tárget Páth đe định vị vá chon đoán phim đích. Sử dung bieu thức đe xác định cấp đo chon Expression vá nháp váo môt bieu thức. 8. Thiết láp các đứông bien đe in chon môt tuy chon Bounding Box fráme. Movie dung đứông bien hop củá đoi tượng trong fráme co nhán b đe táo vung in cho tất cá các Ví du chon tuy chon náy đe

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.