tailieunhanh - Tài liệu tham khảo: Tác phẩm 'Rừng xà nu' của Nguyễn Trung Thành

Chuyên đề này nhằm giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản xung quanh tác phẩm “Rừng xà nu”: - Hình tượng rừng xà nu - biểu tượng của vẻ đẹp nên thơ và sức sống bất diệt trong đau thương. - Hình tượng Tnú – tiêu biểu cho các thế hệ người Tây Nguyên vùng lên chống Mĩ. - Chất sử thi trong tác phẩm – in đậm dấu ấn thi pháp và mĩ học của văn thơ kháng chiến | Tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Chuyên đề này nhằm giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản xung quanh tác phẩm Rừng xà nu - Hình tượng rừng xà nu - biểu tượng của vẻ đẹp nên thơ và sức sống bất diệt trong đau thương. - Hình tượng Tnú - tiêu biểu cho các thế hệ người Tây Nguyên vùng lên chống Mĩ. - Chất sử thi trong tác phẩm - in đậm dấu ấn thi pháp và mĩ học của văn thơ kháng chiến KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Giới thiệu chung a. Tác giả Tiểu sử - 2 bút danh Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành. - Có mặt và hoạt động cách mạng ở Tây Nguyên trong 2 cuộc kháng chiến vùng đất vốn còn xa lạ với nhiều người lại trở thành miền kí ức miền nhớ thân thương của Nguyên .

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.