tailieunhanh - Tài liệu tham khảo: Tác phẩm 'Rừng xà nu' của Nguyễn Trung Thành

Chuyên đề này nhằm giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản xung quanh tác phẩm “Rừng xà nu”: - Hình tượng rừng xà nu - biểu tượng của vẻ đẹp nên thơ và sức sống bất diệt trong đau thương. - Hình tượng Tnú – tiêu biểu cho các thế hệ người Tây Nguyên vùng lên chống Mĩ. - Chất sử thi trong tác phẩm – in đậm dấu ấn thi pháp và mĩ học của văn thơ kháng chiến | Tác phẩm Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành Chuyên đề này nhằm giúp học sinh củng cố những kiến thức cơ bản xung quanh tác phẩm Rừng xà nu - Hình tượng rừng xà nu - biểu tượng của vẻ đẹp nên thơ và sức sống bất diệt trong đau thương. - Hình tượng Tnú - tiêu biểu cho các thế hệ người Tây Nguyên vùng lên chống Mĩ. - Chất sử thi trong tác phẩm - in đậm dấu ấn thi pháp và mĩ học của văn thơ kháng chiến KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Giới thiệu chung a. Tác giả Tiểu sử - 2 bút danh Nguyên Ngọc Nguyễn Trung Thành. - Có mặt và hoạt động cách mạng ở Tây Nguyên trong 2 cuộc kháng chiến vùng đất vốn còn xa lạ với nhiều người lại trở thành miền kí ức miền nhớ thân thương của Nguyên .