tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p10

First of all open New Document of Custom size, Height & Width 400×500 pixels, Resolution 72 and Mode RGB Color [1]-Đầu tiên của tất cả các tài liệu mới mở của chỉnh kích cỡ, Chiều cao & rộng 400 × 500 pixel, Nghị quyết 72 và Chế độ màu RGB as shown below như được hiển thị dưới đây [2]-Now select Custom Shape Tool and use the following shape & settings [2]-Bây giờ chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh và sử dụng hình dạng sau & cài đặt. | 1 -First of all open New Document of Custom size Height Width 400x500 pixels Resolution 72 and Mode RGB Color 1 -Đầu tiên của tất cả các tài liệu mới mở của chỉnh kích cỡ Chiều cao rộng 400 X 500 pixel Nghị quyết 72 và Chế độ màu RGB as shown below như được hiển thị dưới đây 2 -Now select Custom Shape Tool and use the following shape settings 2 -Bây giờ chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh và sử dụng hình dạng sau cài đặt 3 -Now create the following shape with the help of Custom Shape Tool 3 -Bây giờ tạo ra hì sau đây với sự giúp đỡ của chỉnh chỉnh Công cụ 4 -Now select Pen Tool then rigt click after that select Make selection 4 -Bây giờ chọn Bút Công cụ rigt sau đó bấm vào sau đó Hãy chọn lựa chọn 5 -Now apply the following settings in Make selection 5 -Bây giờ áp dụng các cài đặt sau đây trong Hãy lựa chọn 6 -Now your image will be look as shown below 6 -Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây 7 -Now fill the selection with any color after that select Custom Shape Tool use the following shape settings 7 -Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc và sau đó chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh sử dụng các hình sau đây cài đặt 8 -Now create the following shape with the help of Custom shape Tool 8 -Bây giờ sau đây tạo ra hình dạng với sự giúp đỡ của chỉnh hình dạng Công cụ 9 -Now click on the shape then select Make Selection 9 -Bây giờ bấm vào các hình dạng và sau đó chọn Hãy Chọn 10 -Now apply the following settings in Make Selection 10 -Bây giờ áp dụng các cài đặt sau đây trong Hãy chọn 11 -Now your image will be look as shown below then fill the selection with any color 11 -Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây sau đó điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc 12 -Now Press Ctrl J after that Press Ctrl T and then click and select Flip Horizontal