tailieunhanh - Kỹ thuật sắp xếp ảnh minh họa bằng phương pháp lens correction theo thứ tự dòng và cột p10

First of all open New Document of Custom size, Height & Width 400×500 pixels, Resolution 72 and Mode RGB Color [1]-Đầu tiên của tất cả các tài liệu mới mở của chỉnh kích cỡ, Chiều cao & rộng 400 × 500 pixel, Nghị quyết 72 và Chế độ màu RGB as shown below như được hiển thị dưới đây [2]-Now select Custom Shape Tool and use the following shape & settings [2]-Bây giờ chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh và sử dụng hình dạng sau & cài đặt. | 1 -First of all open New Document of Custom size Height Width 400x500 pixels Resolution 72 and Mode RGB Color 1 -Đầu tiên của tất cả các tài liệu mới mở của chỉnh kích cỡ Chiều cao rộng 400 X 500 pixel Nghị quyết 72 và Chế độ màu RGB as shown below như được hiển thị dưới đây 2 -Now select Custom Shape Tool and use the following shape settings 2 -Bây giờ chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh và sử dụng hình dạng sau cài đặt 3 -Now create the following shape with the help of Custom Shape Tool 3 -Bây giờ tạo ra hì sau đây với sự giúp đỡ của chỉnh chỉnh Công cụ 4 -Now select Pen Tool then rigt click after that select Make selection 4 -Bây giờ chọn Bút Công cụ rigt sau đó bấm vào sau đó Hãy chọn lựa chọn 5 -Now apply the following settings in Make selection 5 -Bây giờ áp dụng các cài đặt sau đây trong Hãy lựa chọn 6 -Now your image will be look as shown below 6 -Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây 7 -Now fill the selection with any color after that select Custom Shape Tool use the following shape settings 7 -Bây giờ hãy điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc và sau đó chọn Tuỳ chỉnh Công cụ chỉnh sử dụng các hình sau đây cài đặt 8 -Now create the following shape with the help of Custom shape Tool 8 -Bây giờ sau đây tạo ra hình dạng với sự giúp đỡ của chỉnh hình dạng Công cụ 9 -Now click on the shape then select Make Selection 9 -Bây giờ bấm vào các hình dạng và sau đó chọn Hãy Chọn 10 -Now apply the following settings in Make Selection 10 -Bây giờ áp dụng các cài đặt sau đây trong Hãy chọn 11 -Now your image will be look as shown below then fill the selection with any color 11 -Bây giờ hình ảnh của bạn sẽ được xem như hiển thị dưới đây sau đó điền vào lựa chọn với bất kỳ màu sắc 12 -Now Press Ctrl J after that Press Ctrl T and then click and select Flip Horizontal

crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.