tailieunhanh - Đề tài: ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CHÚNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: đổi mới cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm thúc đẩy sự phát triển của chúng ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http For evaluation only. ĐỂ TAI ĐỔI MỚI cơ CHẾ CHÍNH SÁCH ĐOI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VA NHỎ NHẰM THÚC ĐẨY Sự PHÁT TRIEN của chúng ở việt nam hiện nay A. LỜI Mở đẩu I. Kinh tế Việt Nam 1. Kinh tế Việt nam trong quá trìđ hội nhập kinh tế quốc tế Hiện nay vấn đề phát triển kinh tế là một vấn đề rất cần thiết tất yếu đối với mọi quốc gia . Nhung ở mỗi nuớc khác nhau thì đi bằng các con đuờng khác nhau do dựa vào các tiềm lực của chính mình . Đối với Việt Nam từ khi xoá bỏ co chế tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị truờng thì Đảng và nhà nuớc ta đã xác định rằng phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là một tất yếu để phát triển nền kinh tế . Do nuớc ta có xuất phát thấp và đi lên từ một nuớc nông nghiệp lạc hậu nguời dân có trình độ kĩ thuật thấp do đó phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thực tiễn khách quan mà cần phải thực hiện theo nó . 2. Lý do viết đề tài a. Tầm quan trọng của đề tài Với Việt Nam thì việc phát triển kinh tế gắn liền với việc phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ do đó đề tài sẽ cho ta thấy những thực trạng thời co tổn đọng của doanh nghiệp vừa và nhỏ từ đó rút ra đuợc các huớng đi đúng nhất các giải pháp tối uu nhất nhằm nâng cao vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ nói riêng và nền kinh tế nói chung. b. Nâng cao nhận thức của sinh viên Sinh viên là những nguời chủ thực sự của đất nứoc sau là nguời có khả năng làm thay đổi cục diện của đất nuớc . Khi đó đề tài sẽ giúp sinh viên nhận biết và có ý thức hon tới sự phát triển kinh tế đất nuớc . Nó cũng là cầu nối giữa lý thuyết và thực tại giữa sự phát triển kinh tế với nhiệm vụ của sinh viên . Là một sinh viên em xin cảm on thầy Mai Hữu Thực đã huớng dẫn em hoàn thành đề án này qua đó giúp em hiểu sâu sắc hon về nền kinh tế đất nuớc nâng cao năng lực và trách nhiệm của bản thân. A. PHẨN LÝ LUẬN CHUNG I. Kinh tế Việt nam vai trò của doanh nghiệp vừa và nhỏ DNVVN Từ năm 1986 khi Đảng và nhà nuớc ta đã nhận thức ra các sai

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.