tailieunhanh - GIÁO TRÌNH VI ĐIỀU KHIỂN part 5

Khi dùng Timer 2 để tạo tốc độ baud, xung clock thu và phát có thể tách riêng bằng cách chỉ dùng TCLK hay RCLK. Lúc đó, xung clock còn lại được xác định theo Timer 1. Ngoài ra, cũng có thể tạo ngắt cho Timer 2 bằng cách đặt bit EXEN2 = 1 và ngắt tạo ra khi xuất hiện cạnh âm tại chân T2EX. | Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 . Tạo tốc độ baud bằng Timer 2 Hình - Tạo tốc độ baud bằng timer 2 Timer 2 được dùng để tạo tốc độ baud khi đặt các bit TCLK RCLK lên 1 trong thanh ghi T2CON . Công thức liên quan giữa tốc độ baud và giá trị nạp như sau lưu ý rằng giá trị nạp chứa trong cặp thanh ghi RCAP2H_RCAP2L f OSC Giá trị nạp 2 X16 X baud rate Khi dùng Timer 2 để tạo tốc độ baud xung clock thu và phát có thể tách riêng bằng cách chỉ dùng TCLK hay RCLK. Lúc đó xung clock còn lại được xác định theo Timer 1. Ngoài ra cũng có thể tạo ngắt cho Timer 2 bằng cách đặt bit EXEN2 1 và ngắt tạo ra khi xuất hiện cạnh âm tại chân T2EX. Ví dụ Giả sử tần số thạch anh là fOSC MHz giá trị nạp khi tạo tốc độ baud 4800 bps là _ X 106 Giá trị nạp - _ -72 FFB8h 2 X 16 X 4800 RCAP2H FFh RCAP2L B8h Phạm Hùng Kim Khánh Trang 76 Sưu tầm bởi Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 . Bộ tạo tốc độ baud nội INT_BRG - Internal Baud Rate Generator Hình - Bộ tạo tốc độ baud nội Giá trị nạp trong bộ tạo tốc độ nội chứa trong thanh ghi BRL và được xác định theo công thức sau Giá trị nạp r ọ SMOD1 fOSC X 2 2 X 32 X 61-SPD X baud rate Trong đó SMOD1 nằm trong thanh ghi PC ON và SPD nằm trong thanh ghi BDRCON. . Truyền thông đa xử lý Chế độ 2 và 3 của MCS-51 cho phép thực hiện kết nối nhiều vi điều khiển ở chế độ master - slave. Mô hình thực hiện của quá trình truyền thông mô tả như hình vẽ sau Master Slave 1 Slave 2 RxD TxD RxD TxD RxD TxD RxD TxD Slave 3 RxD TxD Slave 4 RxD TxD Slave 5 Hình - Truyền thông đa xử lý Quá trình truyền dữ liệu mô tả như sau - Khi khởi động các vi điều khiển slave có bit SM2 1 trong thanh ghi SCON và hoạt động ở chế độ UART 9 bit. Như vậy slave chỉ nhận được dữ liệu khi bit truyền thứ 9 TB8 của master là 1. Phạm Hùng Kim Khánh Trang 77 Sưu tầm bởi Giáo trình Vi điều khiển Các hoạt động của vi điều khiển MCS-51 - Mỗi slave được gán

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
crossorigin="anonymous">
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.